Cruisenæringen er den sterkest voksende delen av global turisme med en årlig vekst på sju prosent siden 1980. Utviklingen er preget av innovasjon på innhold og skala. Tendensen er større skip og kortere cruise. Næringen står for om lag 27 millioner passasjerer, men prognosene de neste ti årene viser at markedet vil vokse til 40 millioner. Ifølge Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge var det 3,6 millioner cruise-dagsbesøk i Norge 2018, mot tre millioner året før. Nordkapp, Tromsø og Lofoten i nord har hatt høy aktivitet, men besøket til nye havner (som Bodø) og i vintersesongen øker.

Struktur

Cruise spenner fra megaskip med kapasitet på 6000 personer, til explorerskip, fra noen få til noen hundre passasjerer. Hurtigruten kan betraktes som explorer-aktør. Cruisenæringen er svært konsentrert, og derfor også i stand til å utøve makt og innflytelse når vekst skal håndteres, og når seilingsplaner legges for skipene. For destinasjoner som ønsker innflytelse må man strategisk rette seg mot explorer-segmentet, der fartøyene er mindre og opplevelsene er knyttet til lokal identitet og attraksjoner.

Utfordringer og muligheter

Norskekysten fremstår som et attraktivt område med svært gode naturkvaliteter og god infrastruktur. Vekst i lite befolkede regioner som Nordkalotten og Arktis kan medføre betydelige utfordringer med infrastruktur, sikkerhet og økende press på sårbar natur, slik den nylige erfaringen fra Hustadvika viser. Når kommuner og havner i nord nå posisjonerer seg for den videreutviklingen, blir et spørsmål om man får ringvirkninger på land som står i forhold til investeringer og miljøbelastning. Det blir framover enda viktigere å styre bruken av begrenset kapasitet i havner og lokaltransport, og gi riktige insentiver til cruisenæringen som også skaper lokale ringvirkninger.

Styring og utvikling framover

En undersøkelse utført av Nordlandsforskning viser at leverandørene har forventninger om økt verdiskaping, men at dette må bygge på vilje til satsing, god infrastruktur og koordinering på destinasjonen. Sett fra destinasjonenes side er det et spørsmål om hvordan man kan tilrettelegge for at cruise forsterker verdiskapingen utover øvrige markedssegment, eller om det svekker destinasjonenes omdømme og bærekraft. Økende skala på skipene fører til press på lokal logistikk og marginer ved tilrettelegging av opplevelsestilbud, men kan også komplementere. Strategisk kan satsing på explorercruise med innhold av landbaserte opplevelser gi et større rom for verdiskaping. I et styringsperspektiv vil det være avgjørende å skape bedre inngrep med rederisiden, som ivaretar en mer balansert utvikling i forhold til destinasjonene og bruken av ressurser. For å oppnå langsiktige regionale virkninger vil etablering av snuhavner være sentralt.

Bergen har satt krav til at cruise skal utvikles med vekt på kvalitet og bærekraft framfor kvantitet, og understreker styringsretten framover. Lønnsomheten for landbasert virksomhet skal være overordnet volum, og man vil styre maksimalt antall anløp og cruiseturister på destinasjonen. Man vil gi insentiver til rederier som styrker bærekraften i sin aktivitet. Den miljømessige bærekraften styrkes gjennom teknologisk utvikling og økt bruk av fornybare energikilder, som LNG og hydrogendrift, og er under innfasing fra 2022. Internasjonal politikk vil være avgjørende for å fremskynde en mer bærekraftig cruisenæring.

Jarle Løvland sitter i panelet under Lytring i Svolvær 4. april. Les mer om arrangementet her: https://www.facebook.com/events/2129221853835764/

Lofotposten sender møtet direkte her: Vi sender direkte fra "Lytring" om cruisetrafikken i Lofoten