Gå til sidens hovedinnhold

Psykiatrien har fått dårligere kår i nord

Fastlegene i nord lite fornøyd med psykiatrien:

Artikkelen er over 6 år gammel

Fastlegene mener psykiatrien i nord er dårligere enn i landet for øvrig.

Landets fastleger gjorde første halvår i år en vurdering av de distriktspsykiatriske sentrene (Dps). Rapporten konkluderer med færre behandlere og flere pasienter som avvises.
Helse Nord RHF skårer gjennomsnittlig lavere enn landet for øvrig. Da har fastlegene blant annet svart på hvilken kompetanse de mener det lokale Dp-sentrene innehar.  Hvor lang ventetid det er!  Og i hvor stor grad henvisningen av pasienter avvises.

– Pasienter avvises

Årets rapport er den fjerde i rekken og resultatene er sammenlignet med undersøkelsen i 2011. Her bemerker Lofoten Dps seg med å ha gått kraftig tilbake på bemanning. Samtidig peker Lofoten seg positivt ut med høy kompetanse.
På den andre siden vurderes flere Dps i Helse Nord, at flere pasienter avvises. Det vil si at henvisningene avvises.
Mental Helse Nordland skal ha blitt fortalt om at dette skjer.
– Det meldes om at pasienter som henvises blir avvist med begrunnelse i at de enten ikke er syke nok eller at henvisningen ikke er korrekt. Dette er uhyrlig, sier leder, Leif G. Strømdal.

– Raskere behandling

Kommuneoverlege Brage Toreid i Vestvågøy, har ikke lest rapport og kan heller ikke si noe om utviklingen. Men, han ønsker bedring.
– Vi ønsker en raskere vurdering av pasientene og en raskere oppstart av behandling. Vi opplever også at vi kan få til et bedre oppfølgende samarbeid, sier han.
For det oppleves ikke færre psykisk syke pasienter. Heller tvert om.
– Tilbudet til personer med psykisk sykdom og rus, bør ikke bygges ned, men bygges opp. Og det trengs hjelp på mange ulike nivå, sier Toreid.
Strømdal er som Lofotposten skrev torsdag, kritisk til hele tankegangen i dagens helsevesen.
– Vernet om eget budsjettområde styrer. Det vi ser da, er at pasientene lider, sier han.
Det lyktes ikke Lofotposten torsdag å få en kommentar fra Lofoten Dps.
Rapporten er utarbeidet av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

– Vi trenger også døgnplasser

Kommuneoverlegene Jan Håkon Juul i Vågan og Brage Toreid i Vestvågøy, mener det ikke er nok med kun dagbehandling for psykiatriske pasienter.
– Akutteam er bra, og det vil nok gjøre at en liten del av pasientene ikke trenger innleggelse. Men en nedleggelse vil jo bety at ingen har behov for innleggelse, sier Juul.
Toreid sier også behovet er der for begge deler.
– Vi ønsker jo at akutteamet skal opp og gå i en større del av døgnet. Men jeg synes det er bekymringsfullt, dersom dette skal bygges opp på bekostning av akuttsengene, sier han.
Det var tidligere i høst at Nordlandssykehuset la fram forslag om å legge ned akuttsengene i Lofoten. Finn Borgvatn ved Lofoten distriktspsykiatriske senter, uttalte torsdag at akuttemaet er et godt tilbud til personer i akutt krise.
OSO (Overordnet samarbeidsorgan) har tidligere uttalt en bekymring over kuttene i sektoren. Også brukere er bekymret.

Kommentarer til denne saken