Lofotkraft har fått endelig nei til minikraftverk

Vågan
linje

ny 132 kilovoltlinje
strømlinje
Laupstad
kraftlinje
stolper
Strømnett

Vågan linje ny 132 kilovoltlinje strømlinje Laupstad kraftlinje stolper Strømnett Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Olje- og energidepartementet har omgjort fylkeskommunens ja til konsesjon til Lofotkraft Produksjon AS om å bygge ut et minikraftverk i Nattmålsvassdraget på Laupstad i Vågan kommune.

DEL

Lofotkraft Produksjon AS søkte 9. oktober i 2013 om tillatelse til å bygge Laupstad minikraftverk, samt foreta regulering av Nattmålsvannets fyllingsgrad, som i flere tiår har vært drikkevannskilde for Laupstad vannverk.

Da saken ble behandlet i Nordland fylkeskommune, gikk man inn for at konsesjon kunne gis, men dette ble påklaget av Laupstad Vannverk og styreleder Roger Pettersen fordi man ville ha avklart hvordan vannkilden til vannverket kunne beholdes intakt dersom det ble bygd et minikraftverk som skulle bruke Nattmålsvannet til kraftproduksjonen.

Vågan kommune

Vågan kommune forutsatte i sin høringsuttalelse at utbyggingen ikke reduserer leveringssikkerheten, eller forringer råvannskvaliteten ved Laupstad Vannverk. Kommunen uttrykker også ønske, av sikkerhetsmessige årsaker ved et eventuelt dambrudd, om at steinfyllingen på E10 erstattes med ei bru, slik at Nattmålselva får tilbake sitt naturlige utløp via Oterholla og ut i Austnesfjorden.

Fylkesmannen

Fylkesmannen i Nordland viste i sin høringsuttalelse til at konsekvensene av en utbygging synes å være moderate, men at det må tas stilling til om den relativt begrensa kraftproduksjonen forsvarer naturinngrepene i dette tilfellet.

Fylkesmannen mente at de største negative konsekvensene vil knytte seg til de landskapsmessige påvirkningene av redusert vannføring, samt av terrenginngrep i forbindelse med framføring av rørgata.

Fylkesmannen påpekte at det berørte området er godt synlig fra bygda Laupstad og trafikanter langs E10. Derfor støtter man konklusjonene i miljørapporten som slo fast at konsekvensene for landskapet er middels negative.

Fylkesmannen pekte i tillegg på mangelfulle registreringer i området. Tiltaksområdet inngår i et hekkeområde for rovfugl som er sårbar for forstyrrelser og inngrep.

Departementet

Departementet var på befaring av området 29. juni ifjor med representanter fra Lofotkraft Produksjon AS, Laupstad Vannverk og grunneiere.

Etter en helhetsvurdering finner departementet at fordelene og nytten ved bygging av Laupstad minikraftverk er mindre enn skadene og ulempene for almene og private interesser.


Dette vakre området i fjellheimen ved Laupstad får ingen kraftinstallasjoner.

Dette vakre området i fjellheimen ved Laupstad får ingen kraftinstallasjoner. Foto:

I departementets «Retningslinjer for små vannkraftverk» (2007) står det at «inngrep som medfører bortfall eller vesentlig reduksjon av dominerende landskapselementer, for eksempel fosser i fossefjordlandskap, bør som hovedregel unngås».

I tillegg står det at «inngrep som medfører bortfall eller vesentlig reduksjon av verdifulle landskapselementer av nasjonal, regional eller lokal betydning, bør unngås».

Departementet mener at Nattmålselva er et godt synlig landskapselement av lokal verdi som går fra fjord til fjell. Selv om vassdraget fremdeles vil være synlig ved ei minste vannføring på ti liter i sekundet, så vil inntrykket og verdien av elva som landskapselement etter departementets syn bli vesentlig redusert. Departementet mener at avbøtende vilkår som slipp av minstevannføring ikke reduserer de negative konsekvensene i tilstrekkelig grad.

Varige spor

De tekniske inngrepene, blant annet knyttet til framføring av rørgate, vil også etterlate varige spor i terrenget. Departementet mener at tiltaket vil gi store negative konsekvenser for landskapet og har lagt vekt på dette i vurderingen av konsesjonsspørsmålet, skriver avdelingsdirektør Lars Christian Sæther og underdirektør Anja Skiple Ibrekk i departementets endelige vedtak.

Departementet konstaterer videre at prosjektet har en relativt høy utbyggingspris. Departementet vurderer den samfunnsøkonomiske lønnsomheten til prosjektet som klart marginal. Prosjekter med dette kostnadsnivået i dag på rundt fem kroner per kilowattime, vil i liten grad kunne forsvare negative virkninger på almene interesser.

Til glede for brukerne av naturen ved Nattmålsvassdraget, så skal selve vannet ikke reguleres, eller elva legges i rør.

Til glede for brukerne av naturen ved Nattmålsvassdraget, så skal selve vannet ikke reguleres, eller elva legges i rør. Foto:

Endelig vedtak

Konklusjonen var klar den 16. januar i år. Fylkeskommunens vedtak av 6. oktober 2015 om å innvilge konsesjon omgjøres til avslag. Det gis ikke konsesjon til bygging av Laupstad minikraftverk, og dette vedtaket kan ikke påklages.

Partene

Styreleder Roger Pettersen i Laupstad Vannverk sier at han registrerer departementets vedtak, og at dette ikke er noen ulempe for de 110 abonnentene i vannverket på Laupstad og Liland i Vågan. Han viser også til at departementet sier at en utbygging ville gi store negative konsekvenser for landskapet. Altså at man ikke primært har lagt privatrettslige ting til grunn, men at vedtaket må anses gunstig også for privatrettslige interesser.

Direktør Arnt M. Winther i Lofotkraft sier til Lofotposten at den gangen det ble søkt om konsesjon, var kraftmarkedet helt annerledes.

I dag kan neppe en kraftpris på fem kroner kilowattimen for Laupstad minikraftverk forsvare utbygging, så Lofotkraft Produksjon AS ville trolig ikke bygd ut dette i dag selv om konsesjon var blitt innvilget, sier adm.dir. Arnt M. Winther.

Artikkeltags