I den offentlige debatt og kommentarer i massemedia kan vi få inntrykk av at å spise rødt kjøtt av sau og storfe gir så store klima-utslipp at det er galskap å fortsette med det.


Enkel sammenligning av tall, skulle tilsi at dette er et totalt feilspor. Når landbruket i Norge står for 8 % av det totale utslippet, og dagens landbruk produserer både grønnsaker, korn, melk, egg og kjøtt både hvitt og rødt kjøtt, synes jeg dette faller på sin egen urimelighet. Vi kan undres over at transport-sektor og industrien ikke blir «hengt ut» på samme måte.


Vi trenger en politikk som fremmer lokal verdiskaping også av mat. Nordland og Lofoten har stort potensiale til å satse enda mer på beitenæringene (sau, geit og storfe). Beitekartleggingen fra NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) viser at kapasiteten i Nordland er 1,15 mill sau. Her er brukt sau som eksempel, men også geit og storfe er gode beitedyr. Dessuten gir en miks av småfe og storfe best resultat for å hindre gjengroing. 19% av utmarksarealet i Nordland er utnyttet til beiting av husdyr. Opptak av klima-gassen karbondioksyd (CO2) er størst i vegetasjon i vekst. Undersøkelser tyder på at arealer som beites tar opp mer CO2 enn det krattet som vokser opp der det ikke beites.


I Lofoten fortsetter nedgangen i antall gårder som driver med sau og geit. Dette er en tragedie for det kulturlandskapet vi er så stolt av, og som turistene kommer langveis fra for å oppleve. Hvis økonomien i saueholdet fortsetter å gå ned, og nedgangen i antall bønder fortsetter, kan det tvinge seg frem en prioritering av hvilke områder som skal holdes åpne. Kanskje vi i fremtiden må la en del områder gro igjen, og satse på å ha beitedyr i utvalgte områder.


Vi må heie på bønder som har beitedyr i utmarka. Vi trenger politisk vilje både på nasjonalt og lokalt plan for å tilrettelegge for denne næringen. Vi trenger bevisste forbrukere som velger å kjøpe lokalt mat, og som etterspør også kjøtt fra sau og geitekje. Turistene våre fortjener å høre historien om utvikling av kulturlandskapet, og å få smake på alle de fantastiske matrettene vi får fra våre beitedyr.
Lokalprodusert mat kan være et godt klima-tiltak. Vi ønsker å stå på for at beitenæringen skal bestå og utvikle seg i Lofoten.