Planforlaget til utbygger Kreta Eiendom AS med 50 boenheter har vært ute til offentlig høring med høringsfrist forrige mandag.

Allerede i september i fjor ga Fylkesmannen signal hvor han frarådet boligområde, dersom ikke tilstrekkelig hensyn til friluftsinteressene og strandsonen i området ble ivaretatt. Innsigelser ble varslet og sent til kommunen sist mandag. I fire siders dokument konkluderer Fylkesmannen at dersom den delen av området bestående av Storøya med eidet, og planlagte utfylte areal og tilstøtende areal tas ut av planen og reguleres til friluftsformål på land og i sjø, ansees innsigelsen som imøtekommet.

Også fylkeskommunen sier i sin innsigelse at om den delen av Kreta som kalles Storøya, med sine krigsminner etter kystfortet tyskerne etablerte under krigen tas ut av planen er innsigelsen imøtekommet. Aksjonærene i Kreta Eiendom AS, er Christian Størmer, Ole Osland og Erik Berg Blomstrand.

Størmer sier de er uenige i Fylkesmannens vurderinger, og håper Fylkesmannen vil ta seg tid til å se på området og snakke med lokalbefolkningen. Grete Granli i Vågan kommune sier i tillegg til disse innsigelsene er det kommet noen innsigelser fra naboer i området.

– Vi kommenterer ikke innsigelsene, men tar de med når vi fremmer en sak for politikerne. Da kan politikerne velge å tilslutte seg innsigelsene eller avise dem. Avises innsigelsene blir det mekling mellom Fylkesmannen og Vågan kommune, fører ikke det fram kan saken ankes. Ankeinstansen er Miljøverndepartementet. I Vågan hadde vi nylig en sak med hyttetomtene i Østre Vågan hvor miljøvernministeren ga Vågan kommune medhold. Når vi får fremmet Kreta-saken for kommunestyret er usikkert, men det vil ta noe tid, sier Grete Granli.