Fredag ble Samferdselsutredning for nordre Nordland/Sør-Troms presentert. Den tar for seg konsekvensene for samferdselsstrukturen når Lofast er ferdig.

Fergesambandet Skutvik-Svolvær blir den store taperen i utredningen. Det foreslås også å redusere sambandet Melbu-Fiskebøl på helårsbasis. Utredningsgruppen vil øke kapasiteten på sambandet Bognes-Lødingen på helårsbasis fordi etableringen av Lofast vil medføre økt trafikk på dette sambandet, både i og utenfor turistsesongen. Det anbefales også å øke kapasiteten på forbindelsen Bodø-Moskenes, inkludert Værøy og Røst, i sommersesongen.

Sparer ikke tid
I utredningen hevdes det at det ikke vil være tidsbesparende å velge fergesambandet Svolvær-Skutvik på tur mellom Lofoten og for eksempel Fauske etter Lofast, selv om frekvensen opprettholdes på dagens nivå. Når ventetiden tas i betraktning vil det være raskest å kjøre via Lødingen og Lofast.

Trafikkberegningene viser at trafikkgrunnlaget for sambandet svekkes med Lofast, og med økt tilbud mellom Bognes og Lødingen vil det nesten ikke være trafikk igjen på denne fergen. Dersom sambandet skal opprettholdes, vil redusert inntektsgrunnlag måtte kompenseres med økte offentlige subsidier.

Ifølge selskapet Mimir, rådgivere for reiselivet, er det ikke grunnlag for å vurdere reisen med ferge mellom Skutvik og Svolvær som opplevelsesmessig bedre enn alternativet via Lødingen og Lofast. Siden sistnevnte alternativ vil være tidsmessig, økonomisk og opplevelsesmessig minst likeverdig med å kjøre via Skutvik, er det rimelig å tro at mange turister vil velge dette.

«Overløp»
Mimir mener at sambandet Svolvær-Skutvik vil være viktig som «overløp» for Bodø -Moskenes, dersom ikke kapasiteten i sistnevnte samband økes. Ut fra dette anbefaler utredningsgruppen at sambandet tas ut av riksveifergedriften. Hurtigbåten mellom Bodø og Svolvær vil fortsatt anløpe Skutvik.

En nedlegging av sambandet mellom Skutvik og Svolvær innebærer at forbindelsen til Skrova må løses på en annen måte. Statens vegvesen og Nordland fylkeskommune vil se på muligheten for et trekantsamband mellom Svolvær, Skrova og Store Molla. Dette vil innebære flytting av fergeleiet fra Finnvik til Brettesnes.

Forslagene i samferdselsutredningen skal nå ut på høring før de skal opp til politisk behandling i fylkestinget på nyåret.