Forskeren fra forskningsstiftelsen i Bergen var første ute blant innlederne på Norsk Kystklimasenters konferanse på Ballstad torsdag og fredag. I et 100-årsperspektiv tegnet Drange et bilde av en jord som vil produsere tragedier dersom makthaverne ikke setter i verk tiltak som reduserer utslippene i løpet av 15 - 20 år.
- Det globale målet er at temperaturen ikke skal stige mer enn to grader i forhold til nivået i førindustriell tid (før 1850). Øker temperaturen med tre grader påføres kloden uopprettelige skader. Nå ligger vi an til en økning på 3,6 - 4 grader fordi utslippene er langt større enn det FNs klimapanel antok da målet ble satt, sa Drange.

Ifølge Drange vil rike land som Norge trolig ha økonomi og kompetanse til å handtere mange av konsekvensene som følger med global oppvarming. Den fattige delen vil derimot lide.
- Den globale oppvarmingen vil produsere enorme flyktningstrømmer. I de sørlige områdene på jorden vil nedbøren minke, med de følger det får for matproduksjon. Men også i vår del av verden vil vi merke følgene, sier Drange og trakk fram et sårbart økosystem som eksempel.

Globalt må utslippene, ifølge Drange, reduseres med 50 prosent for å motvirke virkningene av global oppvarming. I Norge og andre land bør utslippene reduseres med 80 - 90 prosent, framholdt han.
- 20 prosent av klimagassene som slippes ut blir værende i atmosfæren i 1000 år, sa Drange til et 50-talls tilhørere.

Konferansen ble åpnet av stortingsrepresentant Inga Marte Thorkildsen (SV), medlem av energi- og miljøkomiteen.