Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) tilbyr bøndene en ramme på 90 millioner kroner i jordbruksforhandlingene.

Kutt i støtte

Tilbudet er 770 millioner kroner under kravet som ble fremmet av Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag forrige mandag.

I sitt første oppgjør med bøndene vil Dale kutte den direkte støtten fra staten med 70 millioner kroner. Samtidig gis det rom for å øke prisene med 125 millioner kroner. Samlet ramme på årets tilbud er på 90 millioner kroner, inkludert overførte midler fra i fjor på 56 millioner kroner og reduserte fradrag på 21 millioner kroner.

Prisøkningen vil gjøre handlekurven 50 kroner dyrere i året for en gjennomsnittshusholdning.

Krevende situasjon

Statens forhandlingsleder Leif Forsell sier at tilbudet tar hensyn til den generelle økonomiske situasjonen med økende ledighet, flyktningsituasjonen og lønnsoppgjøret som er preget av moderasjon.

– Det er lagt vekt på situasjonen i norsk økonomi generelt sett. Den er som alle vet, vesentlig endret det siste året. Den er strammere, og lønnsoppgjørene er preget av moderasjon, sier Forsell, som er departementsråd i Landbruks- og matdepartementet.

Han mener også at lave råvarepriser i Europa gjør at en mer moderat lønns- og kostnadsutvikling nødvendig.

Tilbudet vil gi en inntektsvekst for bonden på 1,5 prosent fra 2016 til 2017. Fra 2014 er økningen på over 5 prosent.

– Favoriserer store bruk

Statens tilbud i jordbruksoppgjøret er et krevende utgangspunkt for videre forhandlinger, mener Norges Bondelag. Tilbudet svarer ikke på oppdraget fra Stortinget om et mangfoldig landbruk over hele landet, mener leder Lars Petter Bartnes.

– Vi vet at mangfoldet er en av de viktige verdiene som landbruket er med på å produsere. Det handler ikke minst om verdier som det er vanskelig å sette en prislapp på. Norsk landbruk har store ringvirkninger, og sånn sett er det viktig at landbruket kan utvikles i mer grisgrendte områder, sier Bartnes.

Ifølge ham favoriserer regjeringen stordrift på bekostning av små og mellomstore gårdsbruk.

– Aktiv nedbygging

Norsk Bonde- og Småbrukarlag mener staten legger opp til aktiv nedbygging av evnen til å produsere mat i Norge.

– Det er enda sterkere kjør mot å prioritere store bruk, på bekostning av små og mellomstore bruk, sier leder Merete Furuberg i Småbrukarlaget.

For å nå Stortingets mål om å øke norsk matproduksjon på norske arealer, må også små og mellomstore bruk løftes, mener hun.

– Det går ikke an å flytte jorda. Vi er nødt til å produsere der jorda ligger, sier Furuberg.

Vrir til korn

Statens tilbud vil gi mer til kornproduksjon og mindre til produksjon av gress i kornområdene.

Totalt flyttes det på 14 milliarder kroner innenfor budsjettrammen, ble det opplyst under framleggelsen av statens tilbud onsdag ettermiddag. Staten vil også vri noe mer tilskudd over på produksjon av storfekjøtt, heter det.

Forsell er uenig i at norsk matproduksjon svekkes.

– Jeg mener statens tilbud i dag legger et godt grunnlag for økt norsk matproduksjon, sier han.

– Langt unna

Statens tilbud til landbruket vil bety at det kuttes i norsk matproduksjon, mener Senterpartiets stortingsrepresentant Geir Pollestad.

– Statens tilbud er langt unna landbrukets krav. Det er alvorlig at man kutter 70 millioner kroner i budsjettstøtten. Regjeringen tar heller ikke hensyn til de klare føringene som Stortinget har gitt om å ha et landbruk i hele landet med både små og store bruk, sier Pollestad.

– Dette betyr at sentraliseringen av matproduksjonen holder fram med uforminsket styrke. Tilbudet er en hån mot norsk matproduksjon og norske bønder, sier han.

Miljøpartiet De Grønne mener bøndene bør bryte.

– Det er ikke forsvarlig å forhandle om jordbrukets fremtid med denne regjeringen. Det finnes et flertall for en mer bærekraftig politikk på Stortinget, sier nasjonal talsperson Une Aina Bastholm.

SVs landbrukspolitiske talsperson Torgeir Knag Fylkesnes mener tilbudet viser at regjeringen ikke tar norsk mattrygghet på alvor.

Nå skal det forhandles, men her må Stortinget være villig til å ta grep. Vi har ikke råd til fortsatt nedbygging av norsk matproduksjon, sier han. (ANB-NTB)