Gå til sidens hovedinnhold

MDG: Trafikksikkerhet viktigere enn nye veier

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Oddmund Enoksen (SV) mener MDG ikke satser nok på distriktene og trafikksikkerhet fordi vi ikke vil prioritere ny E6 i Sørfold og E10 Hålogalandsveien. Dette er feil, og her er grunnen.

MDG prioriterer trafikksikkerhet over nye, store veier

I Norge har vi nesten 100 000 km med offentlig vei. Av dette er omtrent halvparten fylkesveier, mens riksveiene kun utgjør litt over 10 prosent av veinettet. Både E10 Hålogalandsveien og E6 er riksveier.

I de nordlige fylkene var det i 2019 flere alvorlige ulykker på fylkesveiene enn det var på riksveiene. Likevel har regjeringen mellom 2013 og 2020 prioritert å bygge 280 km med motorvei til flerfoldige milliarder kroner i Sør-Norge. Dette utgjør mindre enn 0,3 prosent av det norske veinettet.

Samtidig har vi store etterslep på vedlikehold og fornying av riks- og fylksveinettet, særlig i nord. Det går ut over trafikksikkerheten og gjør det krevende å tilpasse veiene til stadig mer ekstremvær. Når regjeringen velger å pøse pengene inn i store, nye veiprosjekter framfor å utbedre fylkesveinettet vårt, er det altså ikke å ta trafikksikkerheten på alvor.

Det skjer dessverre alt for ofte alvorlige ulykker med tunge kjøretøy. Derfor er det å få gods over fra vei til bane et viktig tiltak for å øke trafikksikkerheten. Det vil både få ned antall ganger vi privatbilister må kjempe om plassen med trailere og vil samtidig redusere slitasje og vedlikeholdsbehov. Derfor er Nord-Norgebanen ikke bare et helt nødvendig prosjekt for å øke konkurransekraften til sjømatindustrien og reiselivsnæringen i den grønne framtiden i nord, men også for å øke sikkerheten langs veiene våre.

Med det som bakteppe, er MDG svært bekymret for at regjeringen i sin Nasjonale Transportplan (NTP) 2022-2033 ikke bare ytterligere utsetter, men også svekker mulighetene for, realiseringen av Nord-Norgebanen. Ved å stue Nord-Norgebanen bort i nok en utredning samtidig som de vil bygge store veiprosjekter som konkurrerer med mulige traséer, reduserer de behovet for å bygge banen i framtiden.

Vi ønsker også en helhetlig vurdering av framtidens samferdselsmodell for Nord-Norge, men da må også ny veibygging være en del av den vurderingen. Ved å prioritere større veiprosjekter nå, gjør regjeringen oss en bjørnetjeneste - som låser våre framtidige transportmuligheter til veier som ikke løser utfordringer knyttet til hverken klima, natur eller trafikksikkerhet.

Vi ønsker å snu om på rekkefølgen og sette Nord-Norgebanen øverst på prioriteringslista - samtidig som vi tar vare på og øker trafikksikkerheten på de veiene vi har.

MDG vil ta bedre vare på veiene vi allerede har

MDG mener at tiden for store veiutbygginger er over. I stedet må vi ta bedre vare på veiene vi allerede har, og bruke pengene smartere sånn at antall ulykker går ned i alle deler av landet - ikke bare langs de store europaveiene.

I forbindelse med behandling av NTP’en foreslo derfor MDG å øke bevilgningene til fylkesveiene med hele 11 milliarder kroner sammenlignet med forslaget i regjeringens NTP. Pengene vil vi bruke på ras- og skredsikring, økt vedlikehold, gang- og sykkelveier og fornying av tunneler og veibaner - tiltak som er avgjørende for å redusere antall ulykker.

Samtidig har vi foreslått en kraftig økning i bevilgningene til fornying av riksveier med 50 prosent utover regjeringens forslag de neste seks årene. Dette kommer i tillegg til en økning på 3,2 milliarder til trafikksikkerhet og ras- og skredsikring.

Til sammen vil MDG bruke i overkant av 28 milliarder mer enn regjeringen på tiltak som direkte eller indirekte styrker trafikksikkerheten langs det norske riks- og fylkesveinettet.

Nord-Norge er vinneren i MDGs samferdselsløft

Foruten satsingen på riks- og fylkesveiene har MDG, som eneste parti, foreslått 30 milliarder kroner til å bygge første etappe av Nord-Norgebanen. Og vi vil følge opp med mer bevilgninger i framtidige budsjetter for å sikre full utbygging.

Vi har også foreslått å sette av de nødvendige midlene til å elektrifisere Nordlandsbanen, en kraftig økning i tilskuddet til bypakker for Bodø og Tromsø, bygdemiljøpakker for distriktskommuner, utvikling av havnene og sjøsikkerhet langs kysten, bedre ladenett for elbiler (særlig i nord) og en stor elfly-satsing til 3 milliarder kroner på kortbanenettet i Nord-Norge.

Alt dette koster penger. Men det får vi til fordi vi flytter penger fra motorveier i sør, til fremtidsrettet og miljøvennlig transport i nord.

Vi mener det er Nord-Norge sin tur nå, men at vi må tørre å prioritere også i vår landsdel. Mens andre partier lover både vei og bane, uten å forklare hvordan det skal finansieres, så har MDG vært tydelig på at Nord-Norgebanen må prioriteres over nye, store veiprosjekter.

Vi skal satse på fornying og trafikksikring av de veiene vi har, og bygging av Nord-Norgebanen for å flytte tungtransport bort fra veiene og over på bane. Det håper vi at også SV vil støtte MDG på etter høstens valg!

Kommentarer til denne saken