Vågan Senterparti vil ha et forsøk der kontaktlærere på 1. -4. trinn får mer tid til å samarbeide med foresatte om barnas opplæring.

Vågan Senterparti vil i neste periode sette i gang en forsøksordning der vi vil redusere antall undervisningstimer til kontaktlærere i 1. -4. trinn. Vi vil at disse lærerne skal få frigjort mer tid til samarbeid med hjemmene.

Nå er det slik at det er individuelt hvor mye hver enkelt elev trenger av ekstra oppfølging, og vi tenker ikke at kontaktlærere skal pålegges mer arbeid med forslaget vårt. Men kontaktlærer-rollen i skolen er de senere årene, blitt mer omfattende og krevende.

Mer omfattende i form av at mer ansvar er blitt tillagt kontaktlærer. Det er kontaktlærer som skal sørge for oppfølging rundt nasjonale prøver og at resultater blir fulgt opp. Det er kontaktlærer som har ansvar for elevundersøkelser, kartleggingsprøver og utarbeidelse av individuelle opplæringsplaner. I tidligere tider var det gjerne andre ansatte i skolen som hadde ansvar for disse oppgavene.

Mer krevende i form av samfunnsendringer. Internett, mobiltelefoner og sosiale medier har ført til at skolen i større grad må ta tak i utfordringer barn har utenfor selve skolemiljøet. Konflikter etter bruk av sosiale medier oppleves nå helt ned i 1.-4. trinn, og internett har ført til at det er vanskeligere å skjerme barn fra uheldig påvirkning. Dersom dette påvirker barns skolegang så skal skolen arbeide for å løse konflikter og motvirke negative inntrykk fra internett.

Sykefravær-kontinuitet

Vågan Senterparti er bekymret for det høye sykefraværet vi har i skolene i Vågan Kommune. Og sykefraværet er spesielt høyt på 1.-4. trinn. Det er flere grunner til å være bekymret. Det viktigste er folks helse, og vi tror at det høye sykefraværet har sammenheng med at arbeidet for kontaktlærere i skolen er omfattende og krevende.

Det andre er kontinuitet. Vi som har arbeidet noen år i skolen vet at forutsigbarhet og kontinuitet er meget viktig for barns opplæring. Klasser som har lærere stabilt over tid utvikler gjerne et bedre klassemiljø enn klasser der det ofte brukes vikarer eller ofte skiftes lærer. Godt klassemiljø er vesentlig for å kunne motvirke og bearbeide inntrykk fra sosiale medier og internett.

Det tredje er økonomi. Det er klart at høyt sykefravær koster for skolene.

Vinn-vinn

Nå er det ikke slik at folk ikke skal få lov til å være syke. Vi tror ikke at forslaget vårt vil fjerne sykefraværet, men vi tror det kan være med på å lette arbeidshverdagen for noen. Så håper vi også at det kan settes i gang en debatt i Vågan kommune om hvordan vi kan legge til rette for å unngå at folk blir utbrente og syke. Dersom forslaget er med på å redusere sykefraværet så vil det heller ikke koste noe.

Selvfølgelig vil noen tenke at forslaget burde gjelde alle kontaktlærere i skolen. Men vi tenker at et sted må man begynne. Dersom det viser seg at tilbakemeldingene på forsøksordningen er positive, så bør en slik ordning utvides til alle kontaktlærerne.