«Mestring i Meieriet» er et nytt tilbud til befolkningen i Lofoten; halvårlige helsearrangementer i regi av lærings og mestringssenteret (LMS) ved nordlandssykehuset (NLSH) Lofoten, og Meieriet bibliotek på Leknes. LMS jobber for å styrke helsekompetansen i befolkningen, det vil si personers evne til å forstå, vurdere og anvende helseinformasjon, for å kunne ta gode beslutninger om egen helse. For å oppnå dette jobber LMS også for å styrke helsepersonells helsepedagogiske kompetanse, det vil si deres evne til å kommunisere om helse og gi opplæring, veiledning og informasjon på en måte som fremmer helse og mestring hos pasienten/pårørende. Begge deler forutsetter tilgang på oppdatert kunnskap, opplæring og informasjon – og «Mestring i Meieriet» er et av lærings- og mestringssenterets og Meieriet Biblioteks bidrag i forhold til dette.

Om samarbeidet sier Kristin Beyer Granhus, arrangementsansvarlig i Meieriet bibliotek: Samarbeid med ulike eksterne aktører faller helt klart under det folkebibliotekene skal bruke ressurser på. Vi skal legge til rette for kunnskapsformidling, og også nå frem til flere, medregnet de som ikke oppsøker biblioteklokaler på regelmessig basis. Arrangement som foregår i bibliotekets lokaler innenfor åpningstid skal være gratis og lav terskel, slik at vi får med oss bredden av brukere. Det ligger også nedfelt i bibliotekloven at vi skal være en offentlig arena for samtale og debatt. Samarbeidet med LMS oppfyller alle kriterier for hva Meieriet bibliotek skal tilby. Og det er vi glade for. Ved alle arrangement som foregår i bibliotekets lokaler skal biblioteket selv være den ansvarlige arrangør. De som samarbeider med oss skal kjenne seg trygge på at arrangement forberedes og gjennomføres med kvalitet og profesjonalitet. Vi legger vekt på god kommunikasjon med eksterne aktører for å fremskaffe relevant litteratur og gode program. Biblioteket stiller sine ressurser som formidlere til rådighet, herunder gi til kjenne de metoder vi disponerer for å fremme kunnskap om ulike tema, sier Kristin.

Første tema ut i «Mestring i Meieriet» var «Fatigue», og arrangementet gikk av stabelen fredag 6 desember. Blant de 62 oppmøtte i storsalen på Meieriet var fagfolk i spesialist, - og kommunehelsetjenesten, representanter fra brukerorganisasjoner, pasienter, pårørende, representanter fra ulike arbeidsgivere og andre interesserte. På programmet var relevant erfaringslitteratur; lest av Kristin Granhus ved Meieriet bibliotek, innledning ved Elin Pladsen, rådgiver ved lærings,- og mestringssenteret, foredrag om fatigue ved ulike diagnoser ved fastlege og lege i palliativt team NLSH Lofoten; Benedikte Aase Jensen, «Brukerpanel» med tre brukerrepresentanter som delte sin erfaring med å leve med fatigue, og foredrag om mentale strategier av Sykepleier og tillitsvalgt i Norsk Revmatikerforbund; Marleen Rones. I foajeen var det utstilt fag,- og erfaringslitteratur og informasjon fra ulike brukerorganisasjoner, samt litteraturliste om fatigue utviklet av LMS og biblioteket i NLSH. Arrangementet skal evalueres, men responsen vi har fått fra deltakerne så langt er gode, og vi ser ut til å ha truffet med temaet. Tiden gikk fort, og flere gav uttrykk for at de hjerne skulle hørt mer om temaet.

Rammer for arrangementene:
Arrangementene går i hovedsak over 3 timer, og skal være gratis og åpne for alle. Målgruppen skal være helsepersonell i sykehus og kommunehelsetjenesten, brukerorganisasjoner, pasienter, pårørende og alle andre interesserte, og det serves kaffe/te og enkel bevertning.
Tema velges av LMS i NLSH, etter innspill fra ulike samarbeidspartnere, og skal være et tema som er relevant for mennesker som lever med helseutfordringer, uavhengig av diagnose. Målet er å fremmer helse og mestring. Det skal være balanse mellom fag,- og erfaringskunnskap og fokus på brukermedvirkning.

Vi ønsker å være en arena for samhandling og kunnskapsutveksling mellom spesialist – og kommunehelsetjeneste, brukerorganisasjoner og brukere av helsetjenesten i Lofoten. Alle interesserte er velkommen til å komme med innspill til ønsket tema for arrangementene.

Eksempler på tidligere tema (når LMS har hatt arrangementene på sykehuset) er «Pårørende», «Normale følelsesmessige reaksjoner ved sykdom», «Seksuell helse ved sykdom og funksjonsnedsettelse».

Neste tema er «Selvhjelp», og Inger Berit Stene fra Nasjonalt kompetansemiljø for selvorganisert selvhjelp, eller «Selvhjelp Norge» kommer til «Mestring i Meieriet» 26. februar 2020 for å snakke om potensialet som ligger i selvhjelp. Velkommen!

Vil du vite mer? Her er nyttige lenker: