Mandag legges tall fra Elevundersøkelsen 2017 fram, og tallene er dystre.

6,6 prosent av elevene sier de har blitt mobbet 2–3 ganger i måneden eller oftere. Det er en økning på 0.3 prosent fra året før.

Nordland blant verstingene

Og et av de verste fylkene er Nordland. I perioden 1. august til 31. desember, ble det meldt om 45 mobbesaker til fylkesmannen. Kun Oslo og Akershus, samt Hordaland har flere (95 og 53).

– Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø, og ingen barn skal oppleve mobbing. Det er uakseptabelt at så mange barn og unge mobbes, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Tidligere i januar skrev Avisa Nordland om at Fylkesmannen i Nordland registrerte nærmere 50 klager på manglende oppfølging av elever i skolene.

I august i fjor trådde nemlig den nye mobbeloven i kraft. Målet med loven er å sikre elevene en trygg og god skolehverdag (se egen faktaboks).

– Vi forventet en økning, men dette er noen flere enn vi hadde sett for oss, erkjente Guri Adelsten Iversen, som er utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Nordland.

På landsbases mottok fylkesmennene 563 meldinger om mobbing, heter det i den ferske rapporten fra Elevundersøkelsen.

3 av 4 har ikke gjort nok

Totalt var 355 saker ferdigbehandlet ved utgangen av året. I de 124 sakene som dreide seg om skoler hadde oppfylt aktivitetsplikten de fikk i fjor høst, så fant fylkesmannen at de i 3 av 4 tilfeller ikke hadde gjort nok. 

– Det viser at det nytter å si ifra, og at fylkesmannen bruker sin rolle og sitt ansvar for å sikre at skoler og kommuner håndterer mobbingen seriøst og raskt. Det betyr at de som inntil nå ikke har gjort jobben godt nok, lærer hvordan de skal håndtere mobbesaker, sier Sanner.

Mobbetallene er på landsbasis høyest i barneskolen. I femteklasse blir nær 7,8 prosent mobbet av medelever.

– Mobbing går ut over barns psykiske helse og gir dårligere skoleresultater. Derfor er det viktig at mobbing stoppes. Jeg forventer at den nye aktivitetsplikten, tilbudet om kompetanseheving og fylkesmennenes nye rolle skal gi resultater. Målet vårt ligger fast: barnehagene og skolene skal forebygge, oppdage og håndtere mobbing raskere og bedre enn før, sier Sanner.

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor elever fra 5. trinn til ut videregående skole svarer på spørsmål om læring og trivsel i skolen. Det er Utdanningsdirektoratet som har det faglige ansvaret for gjennomføringen av Elevundersøkelsen. De vil analysere undersøkelsen og på et senere tidspunkt gå ut med blant annet fylkesvise-mobbetall.

Mobbeloven (Opplæringslovas kapittel 9)

  • Voksne ved skolene er nå lovpålagt å varsle rektor om alle hendelser der elever ikke har det trygt og godt på skolen.
  • Skolen har en skjerpet aktivitetsplikt og de er pliktet til å lage skriftlig plan der det står hva skolen skal gjøre for å gi eleven et godt skolemiljø.
  • Elevene har fått bedre muligheter til selv å ta saken videre hvis de opplever at skolen ikke gjør noe for å stanse mobbingen.
  • Allerede uken etter at rektor er varslet om mobbing, kan eleven be Fylkesmannen vurdere om aktivitetsplikten til skolen er oppfylt.
  • Fylkesmannen kan da bestemme hva skolen må gjøre, og sette frister for når det må skje.
  • Hvis skolen bryter fristene, kan Fylkesmannen gi dagbøter til skolen.
  • Er ikke eleven fornøyd med Fylkesmannens avgjørelse kan eleven klage til Utdanningsdirektoratet.