– Tirsdag 11. juni stikkes spaden i jorda for forlengelsen av de første 250 meterne av denne gang- og sykkelstien, som utgjør første byggetrinn i dette nye veiprosjektet, sier leder Svein Christiansen ved teknisk drift i Vågan kommune til Lofotposten.

Veibanen er regulert i en bredde på 5,5 meter, og gang/sykkelstien i en bredde på 3,0 meter. Det skal legges ned nye ledninger for vann, overvann og avløp, samt etableres nytt gatelys-anlegg.

Gang- og sykkelsti fra Solheim til Strømbrua (langs Strømbrubakken) ble opparbeidet allerede i 2011 i en lengde på litt over 200 meter, slik at det fra Svolvær skole og fram til Strømbrua nå er et sammenhengende anlegg med gang- og sykkelsti.

Andre byggetrinn

Christiansen sier andre byggetrinn utgjør resten av gang/sykkelstien (ca. 490 m), som det skal søkes midler til i år, for om mulig å få penger neste år til å videreføre prosjektet i 2020.

Totalt utgjør hele strekningen med første og andre byggetrinn omkring 740 meter fra Strømbrua langs Strandveien, og fram til Sommartjønna langs Villaveien.

Grunneierne

Før byggestart vil beboerne langs første byggetrinn bli inviterte til befaring langs traseen, der kommunen på forhånd har markert fysisk i området hvor gang- og sykkelstien skal bygges. Slik befaring er fastsatt til kommende mandag 27. mai ettermiddag nede i krysset Strandveien/Villaveien (ved foten av Larsenbakken).

I Villaveien var det kun en eiendom som ble fysisk berørt av det nye veiprosjektet, og her er arealet fradelt og overført Vågan kommune, og grunneier har allerede fått sitt oppgjør. Grunneierspørsmålene er derfor løst.

Trafikale forhold

Før skoleslutt vil det bli arbeidet på strekningen mellom Strømbrua og Larsen-bakken (langs Strandveien), da på en slik måte at trafikken kan slippes forbi i hele denne perioden.

Fra skoleslutt vil man ta fatt oppover Larsenbakken og fram til husene ved Villaveien nr. 16/17. Her føres gang- og sykkelstien på veiens nordside (altså høyre side når man går opp bakken).

I denne fasen vil Villaveien være stengt for gjennomkjøring, men det vil i utgangspunktet være kjøreadkomst til alle boligene enten fra vest eller fra øst siden, hele tiden avhengig av hvor langt man er kommet med anlegget.

– Imidlertid vil det i kortere perioder ikke være mulig å kjøre helt inn til alle boligene, og vi søker i samarbeid med entreprenøren å gi berørte varsel om dette på forhånd, sier Christiansen.

Ved skolestart etter ferien er planen å være kommet opp hele Larsenbakken.

Det skal legges nye ledninger for vann, overvann og avløp samt nytt gatelys-anlegg.gjenstår kun 40 meter av dette første byggetrinnet.

Ny vannledning

Samtlige boliger vil få kuttet de eksisterende vannforsyningene sine i forbindelse med legging av ny hovedledning for vann, det blir lagt ut midlertidige vannforsyninger til boligene i anleggsperioden, slik at vannforsyning til hvert hus opprettholdes.

Strandveien søkes å være åpen for trafikk, men kortere stengning vil kunne oppstå, og omkjøringer etableres da.

Trær langs hele traseen utenfor boligeiendommene og innenfor regulert veiareal må fjernes for å gi plass til det nye veianlegget slik den godkjente reguleringsplanen forutsetter.

Oppmerket

Allerede har Wangsvik Elektro på vegne av Lofotkraft merket opp traseene for der kabler til telenett og breibånd ligger.

Både Nornett, Lofotkraft Bredband og Telenor har kabler i gata, og det er også vann og kloakknett som må tas hensyn til under denne utbyggingen.

Entreprenøren Svenning AS har allerede etablert ei arbeidsbrakke ved foten av Larsenbakken.

Dette prosjektet stanser plan- og budsjettmessig ved Sommertjønna, og videreføring opp mot Knutvika boligfelt må komme i et nytt prosjekt.