Det har skapt debatt, frustrasjon og oppgitthet, forståelig nok, når administrasjonen foreslår i sak til Forvaltningsutvalget 19 oktober 2021, om å konkret avslutte kommunal brøyting og delvis vedlikehold av 21,5 kilometer vei, fordelt på 33 vegstrekninger. Totalt blir 66 husstander berørt av nedklassifiseringen dersom forslag blir vedtatt.

I behandlingen i Forvaltningsutvalget vurderte vi først, som ville vært riktig, å sende saken tilbake til Rådmannen. Vi foreslo imidlertid en mellomløsning, for å berge et flertall, mot Rådmannens innstilling.

Forvaltningsutvalg støttet Pål Krüger VVK/FRP sitt forslag i møtet 19 oktober i fjor.:

«Forvaltningsutvalget tar ikke stilling, og dermed ikke realitetsbehandler, Rådmannens forslag til nedklassifisering av private veier. For å kunne behandle saken i kommunale utvalg tidlig 2022, legger Forvaltningsutvalget Rådmannens innstilling ut på høring. «

Endringsforslaget vedtatt med 4 mot 3 stemmer. Arne Martin Finstad AP, Einar Solvang og Laila Christoffersen SP, og Pål Krüger voterte for endringsforslaget. «

Hvorfor de andre, en mix av Høyre, KRF og AP stemte for Rådmannens forslag, må de selv svare for.

Hvorfor administrasjonen hadde slik bråhast med å fremme en slik sak, er ikke godt å si. Vi viste for mer enn to år siden at nytt anbudsgrunnlag måtte avklares innen tidlig 2022.

Saken har omtrent samme karakter som da Rådmannen ville mørklegge det meste av gatelys utenfor tettbygd strøk. Den saken ble i realiteten avvist. Det bør nedklassifisering av foreslåtte veier også bli. Det betyr ikke at noen få veistumper uten folk og fe ikke kan nedklassifiseres, at noen veier uten kommunalt vedlikehold burde hatt det, eller at et nytt og mer tilpasset anbudssystem kan spare kommunen for penger. Det er lov å være fornuftig. Det er forskjell på å skjære av seg lillefingeren, og hele handa.

I alle saksutredningene til Rådmannen skal det gjennomgås konsekvenser for foreslåtte vedtak. I denne saken er ingen forhold vurdert, verken:

Økonomi, Risiko og sårbarhetsanalyse, Folkehelse, Forhold vedr andre vedtak og planer og barn og unges interesser for å nevne noen.

Rådmannen ber oss politikere ta stilling til en utredning, som ikke vurderer noen som helst av konsekvenser, utenom et eneste poeng, nemlig at forslaget om det blir vedtatt, kan kanskje redusere tomkjøring, og dermed et ikke anslått redusert utslipp. Vi får anta at det menes CO2 utslipp, som ikke er målbart og er dessuten uten relevans i saken. Nesten litt pinlig at det i det hele tatt nevnes.

Rådmannen er i fortvilet jakt på å spare penger, mens rådhuset eser ut med nye stillinger. I og rundt Leknes er det de siste 2-3 årene igangsatt og gjennomført investeringer på ca 400 mill. Ny svømmehall og restaurering av nedslitt Lekneshall gir nye flere hundre millioner i investeringer og mer er på trappene. Eiendomsskatten økes til kr 28 mill/år, ved at flere tas inn i beregningsgrunnlaget. Vann & Avløpskostnadene har en eksponentiell stigning.

Dette belaster også de kommunale regnskapene med betydelige beløp, flere 10-tall millioner i året, i et evighetsperspektiv. Finansieringen tas fra seksjonene Helse & Mestring og Oppvekst (skole), og nå skal det spares i mer grisgrendte strøk, med et udefinert lite beløp. Der folk virkelig er avhengig av et minimum av kommunale tjenester. Vi klarte med et nødrop å stoppe sentralisering av skolestrukturen, og nytt skolebygg til kr400 mill, men bassengene i distriktene ser ut som om det er en tapt sak.

VVK FRP er det eneste partiet som konsekvent arbeider ufortrødent for at begrepet «hele øya i bruk», skal ha noe reelt innhold. Det er en politikk, ikke på bekostning av senterne, men som en forutsetning for at sentrene skal ha en funksjon. Det er en politikk for «vanlige folk».

Det er utrolig bra og viktig at redaksjonen i Lofotposten reflekterer ut fra sitt perspektiv over disse forholdene, slik de blant annet gjorde i en kronikk sist fredag.

Vi i VVK FRP planlegger et åpent møte for alle, mandag 31 januar kl 18 på rådhuset, i forkant av årsmøtet som begynner kl 19:00. Der vil vi ha innledere på temaene, nedklassifisering av veiene, om saksbehandling vedr fradeling og byggetillatelse i distriktene og mulig fremtidens omsorgsboliger «300metersbyen». Vi må ta forbehold om eventuelle koronarestriksjoner. Arrangementet vil bli annonsert i pressen og på vår Facebook-side.

Les også

Ikke så beskjedne

Les også

Omklassifisering av kommunale veier

Les også

Kommunal veidrift: Før vi beslutter, må vi utrede

Les også

Privatisering av kommunale veier på Vestvågøy 2

Les også

Hvorfor så beskjedne?