Noen fakta om fotballhall og litt historikk

Av
DEL

MeningerSom mangeårig politiker for partiet Høyre i Vågan drister jeg meg til å gjøre noen oppsummeringer om idrett og satsingen som er gjort de siste 8 årene med et lite historisk tilbakeblikk.

Partiet har stått for fritak for barn og unge når det gjelder å betale leie av de kommunale idrettsanlegg. Ikke mange kommuner har greid å gi et slikt tilbud i økonomiske utfordrende tider. Nå har også dette etter hvert blitt akseptert og omforent med de øvrige partiene. Som politisk nestleder i Høyre vil jeg kommentere litt av det som skjedde foran og under siste kommunestyremøte. Høyre fremmet et forslag på å gå videre med prosessen og muligheten for en felles fotballhall for Vågan. Selvsagt var ikke alle sider belyst, men grunnlaget for en videreføring innenfor visse rammer ble grunngitt i forslaget fra partiet. I dette forslag var det innlagt to andre idrettsgrener, men intet var låst i det videre arbeidet opp mot et prosjekt som kunne gjennomføres.I åtte har har jeg også innehatt tillitsvervet som styreleder i Vågan Eiendom kf.

Da jeg overtok dette vervet ble jeg rimelig fort kjent med den elendige tilstanden klubbhuset på Stranda hadde. Garderobene var rimelig nedslitte og en kjeller som var utsatt for vanninntrenging. Ikke akkurat noe lystelig syn og slett ikke noe kommunen kunne være stolt av å vise frem.

Derfor var starten å få sett på hva en kunne gjøre som kommune og kanskje bringe klubbhuset i en tilstand som kommunen/ idretten kunne vise frem og være bekjent av. Renovering ble rimelig raskt lagt bort da dette ikke ville være økonomisk forsvarlig da forfallet var kommet for langt. En utredning på nytt klubbhus ble gjennomført - noe som er kjent for de fleste ville ligge på rundt 30 mill. Fotballen og idrettsrådet kom etter hvert på banen, og det ble klargjort i medvirkningsmøte at disse gikk inn for en mulig hallløsning på Stranda. Selv var jeg tilstede i fellesmøte ( som styreleder) og oppfattet at det var ønske om å få dette utredet. Tema under dette møtet var også gjennom skisseprosjektet å se på muligheten for regionalt anlegg. ( Har personlig noteringer fra dette møtet). Det skal også foreligge offisielt referat fra dette møtet i arkiv på Vågan Eiendom. Da jeg overtok styrevervet i eiendomsforetaket, og for å minne oss politikere om historiebildet i Vågan, så hadde praksis vært at kommunestyret alltid fulgte de tilrådinger som idrettsrådet hadde gitt. Dette ble fulgt opp i de neste åtte årene. Så kom etter hvert utbyggingen av Vågar idrettspark i Kabelvåg. Noe jeg både som politiker og styreleder i Vågan Eiendom støttet. I forkant av dette var det en betydelig medvirkningsprosess med idretten og ikke minst med KIL. Vi flytter kunstgressbanen slik at hallen kunne bygges slik den står i dag med turn og håndball. I planarbeidet ble det også besluttet en mulighetsstudium av et mellombygg - noe som var både fornuftig og hensiktsmessig. Som ansvarlig politiker møtte jeg økonomiske utfordringer underveis, blant annet tilstanden Våganhallen hadde.

For at prosjektet i Kabelvåg skulle kunne gjennomføres innenfor de ønskede tidsrammer - ble søknaden om tippemidler til Våganhallen flyttet etter utbyggingen i Kabelvåg. Dermed måtte jeg tilrå en utbedring av Våganhallen med forskuttering av forventede tippemidler. Derved var jeg indirekte med å påføre kommunen en ekstra kostnad. Nå må det også poengteres at KIL også fulgte opp sine forpliktelser fullt og helt (rentebelastning på forskuddstering av tippemidler). Ett siste tilbakeblikk fra 2015, som sitert av John-Magnus Gjelle fra kommunestyremøte så er det korrekt det han gjengir. I diskusjonen om utbyggingen i Kabelvåg er det nok riktig sitert. Jeg er også klar over at sittende posisjon med AP og SP ikke kan forplikte på noe som ikke er skriftliggjort.

Det som skuffer meg personlig er den vendingen hele saken nå fikk i siste kommunestyremøte der man gjennom en bedre medvirkning tar hele saken inn i hovedutvalget og derved utsetter videreføringen nå. Dette gjelder to utbyggingssaker - denne og folkehelsebadet.

Begge blir nå oversendt hovedutvalget for nærmere utgreiing. Når man fra den nye posisjonen er opptatt av medvirkning - hvorfor da ikke være konsekvent. Som kommunestyrerepresentant måtte jeg derfor overfor ordfører be om fremlagt dokumentasjon på medvirkning i utbyggingen av Gimsøy skole. Her kjørte man videre et vedtak på utlegg av anbud uten noen fremlagt dokumentasjon ( referat) på gjennomført medvirkning fra de vanlige berørte organisasjoner eller medvirkningsparter.

Har saken vært behandlet i blant annet AMU eller andre parter som skal ha behandlet en slik sak?Kommunestyremøtet var den 15. juni - og så langt har jeg ikke fått den nødvendige dokumentasjonen. Blir interessant å se hva jeg får av dokumentasjon ! Bare minner om at en slik sak fort kan havne hos fylkesmann eller kontrollutvalget!

Så tilbake til regional fotballballhall - kom sammen alle parter som i dag lar seg intervjue i lokalpressen - sett dere rundt samme bord ( med en meters avstand) og snakke sammen.

Uenighet og mistro til hverandre gir bare oss politikere mulighet for utsettelse og imens skjer intet.

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags