Det har ikke manglet på leserinnlegg etter Brennpunkts "Guds Utvalgte" og deres kritiske vinkling av Guds Menighet og deres skole. Selv om mange ting har vært prøvd belyst, er det likevel noe som ikke er kommet frem.

Fra enkelte er det fremstilt som om staten ensidig subsidierer friskolene med «skattebetalernes penger» på bekostning av andre samfunnsnyttige oppgaver. Vi er alle skattebetalere, og kan forvente oss noe igjen.

Slik jeg har forstått det er de pengene som friskolene mottar fra staten (skattebetalernes penger) 85% av det tilskuddsgrunnlaget som gjelder for statens bidrag når eleven går på offentlig skole.

Pengene er altså ikke en gave til friskolene, men en fast sats som følger eleven. Derimot må eierne av friskolen selv dekke de resterende 15%. Skolebygg, drift og vedlikehold må eierne koste innenfor disse satsene. I den offentlige skolen blir vedlikehold ofte forsømt og mangelfullt. Dette er ivaretatt på en langt bedre måte av friskolene, noe som i seg selv gir et bedre læringsmiljø.

Det er også en annen ting som ikke har kommer frem.

I flere år før det ble etablert privat skole på Ørsnes var den kommunale lokale skolen truet med nedleggelse. Dette var en medvirkende årsak til at privat skoledrift ble aktualisert og skjøt fart. I debatten etter Brennpunkt-programmet er dette faktum utelatt. Her fremstilles det som nedleggelsen var en konsekvens etter etableringen av den private skolen. Den kommunale skolen på Ørsnes hadde mest sannsynlig blitt nedlagt uansett.

Et uttalt mål fra noen av Ørsnes Privatskoles større kritikere, å få skolen stengt. Begrunnelsen er at skolen ikke tilfredsstiller kravene om trygge og gode oppvekstsvilkår.

Ørsnes Privatskole har erfaring med elev som nærmest måte "flykte" fra den offentlige skolen pga. mobbing. Kan alternativet til å stenge skolen heller være at flere, som ikke tilhører menigheten, lar sine barn gå på Ørsnes Privatskole.

Andre som har prøvd dette har hatt positive opplevelser med sitt valg.