Alle de som kjenner meg vet at jeg er en ukuelig optimist. Jeg ser sjelden mørkt på noe, slik vi nordlendinger ofte er.

Men det er en ting som bekymrer meg og holder meg våken om nettene; folketallsutviklingen i nord. Befolkningstallet sank i 2020 med over 2000 personer. Dette er dramatiske tall og utviklingen ser bare ut til å fortsette. Forklaringen er sentralisering og at folk flytter fra landsdelen. Jeg er ikke i tvil om at dette er et ansvar som hviler tungt på Solberg-regjeringens skuldre, uten at jeg har sett tegn til at noen der har vært villig til å ta de grep som er nødvendig for å snu utviklingen.

La meg komme med noen eksempler:

NAV-kontorer og skattekontorer er lagt ned,

Mattilsynet har flytta.

Tingrettene skal flyttes bort fra folk

og ledelsen for Statens Innkrevingssentral og Altinn er flytta sørover.

Mens det er oppretta titusener av statlige arbeidsplasser i storbyene, ser Nordland lite og ingenting av det.

Og tenk!

I hele landet er det oppretta bare 9 – ni - statlige arbeidsplasser i de 200 minste kommunene til sammen.

Denne regjeringen har ikke villet satset på Nord-Norge, tvert imot! Det mangler riktignok ikke på gode ord om muligheter og fagre ord om gullkysten, men lite tyder på at regjeringen har klart å gripe mulighetene og utfordre utfordringene vi står ovenfor. Svaret fra det holdet er enkelt; skattelettelser til de rikeste. For å finansiere disse har regjeringen kuttet i offentlige budsjetter og sentralisert. Dette har rammet distriktene hardt og Nord-Norge hardest. Og det er min påstand at det har vært viktigere for Erna Solberg å kutte i skattene til rikfolket enn å opprettholde velferden til folk flest. Og når regjeringens disipler reiser rundt og prediker at skattelettelser «skaper uattelige mange arbeidsplasser» så ikke tro dem! Og det er det ikke bare jeg som sier, men også regjeringens egenoppnevnte utvalg.

Og husk; skattelettelsene har i all hovedsak gått til landets rikeste.

Og hvor bor de???

Ikke i Nord-Norge.

Vi er nødt til å snu befolkningsutviklinga. Den største eksportartikkelen vår kan ikke lengre være ungdommen vår. Vi trenger et krafttak for kompetanse og streke utdanningsinstitusjoner, og et løft for yrkesfag.

Dette vil være de viktigste virkemidlene i kampen mot sentralisering og fraflytting.

Det er et skrikende behov for mer desentralisert høyere utdanning! Og da kan en ikke legge ned en institusjon som har foret landsdelen med kvalifiserte barnehagelærere, lærere og sykepleiere!

For hvem vil bo på et sted uten gode skoler til barna sine og uten kvalifiserte sykepleiere og leger på legekontorene?

Landsdelen trenger også et løft for yrkesfagene. Vi trenger flere og gode fagarbeidere. Her ligger fremtidens arbeidsplasser i nord og ved å sørge for at flere ungdommer velger yrkesfag vil flere ungdommer bli i landsdelen, få gode jobber og bygge fremtid for seg selv, sin familie og for Nord-Norge. For de aller fleste som fullfører et yrkesfag får jobb når de er ferdige. Gjennom å heve statusen og kunnskapen om yrkesfagene, kan vi bidra til at flere ungdommer velger denne veien til et framtidig yrke.

Dette landet trenger ei ny regjering!

Ei ny rød-grønn regjering, hvor SV er med å setter premissene. Jeg håper du vil bruke stemmen din 13. sept.