Nordland politidistrikt har i første halvår av 2017 opprettet 6514 straffesaker.

Det er nedgang på seks prosent sammenlignet med samme periode i fjor, viser tall fra politiet.

Statistikken omfatter de gamle politidistriktene Helgeland, Salten og Midtre Hålogaland, som er slått sammen til Nordland politidistrikt. Endringer i politiets datasystemer gjør at statistikken som kun omhandler Salten ikke er klar.

67 prosent av alle straffesakene hittil i år er oppklart. Det er en økning på 1 prosent fra året før. Landsgjennomsnittet for oppklarte straffesaker ligger på 55 prosent.

- Dette viser at vi jobber riktig og godt med straffesakene. Det er spesielt gledelig er at vi har en høy oppklaringsprosent på området som som gjelder sedelighetssaker, som ligger på 60 prosent, sier påtaleleder Stig Morten Løkkebakken i Nordland politidistrikt.

Voldtektssaker tar mest tid

Nordland politidistrikt har registert flere sedelighetssaker i år sammenlignet med samme periode i fjor. 248 saker er opprettet så langt i år, som er økning på 24 prosent. Det er blant annet opprettet over dobelt så mange straffesaker som omhandler voldtekt av barn under 14 år.

- Et av politiets mest prioriterte saksområder er jobben vi gjør for å avdekke vold og seksuelle overgrep mot barn. Barn er de mest sårbare i samfunnet, og det er få som taler deres sak. Derfor er det ekstremt viktig for politiet å fange opp disse sakene. Vi jobber tett med andre etater som barnevernet og skolen for å avdekke disse sakene, og tallene kan tyde på vi klarer å avdekke flere saker enn tidligere, sier påtalelederen.

Halvårstallene viser at den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden i Nordland er 98 dager. Det er en nedgang fra samme periode i fjor, da politiet gjennomsnittlig brukte 105 dager.

Politiet bruker lengst tid på å saksbehandle voldtektssaker. Så langt i år har de gjennomsnittlig brukt 186,3 dager. Det langt mer enn samme periode i fjor, da de brukte gjennomsnittlig 107,4 dager.

-  Dette skyldes blant annet den nye ordningen med tilrettelagte avhør, og prioritering av saker som gjelder vold og seksuelle overgrep begått ovenfor barn. Dette har medført et stort ressursuttak for politiet, og vi gjennomfører cirka 50 avhør i måneden. Voldtektssaker er ofte de mest vanskelige og tidkrevende sakene vi jobber med, forklarer Løkkebakken.

Bruker 30 dager mer enn tillatt

Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for prioriterte voldssaker har også gått kraftig opp. Myndighetenes frist er 90 dager fra anmeldelse til påtalevedtak. Halvårstallene viser at politiet i Nordland ikke er i nærheten av denne grensen. Gjennomsnittlig bruker de 121,7 dager.

- Innenfor de prioriterte saksområdene, er vi igjen nødt til å gjøre prioriteringer. Vi har som sagt et stort fokus på barnevold og sedelighetssaker som omhandler barn, og må styre ressursene inn mot oppklaringen av disse sakene. Det har ført til en økning i saksbehandlingstiden på andre områder. Saksbehandlingstiden for prioriterte voldsaker er helt klart for høy, og vi jobber for å få denne ned. Blant annet ser vi på arbeidsmetodikken og hvem som jobber med disse sakene, og gjør omprioriteringer der. Vi ønsker alltid flere ressurser, men vi må forholde oss til de ressursene vi får, og gjøre det beste ut av det, sier påtalelederen.

Oppklaringsprosenten for prioriterte voldssaker har også gått ned med seks prosent. Kun 45 prosent av sakene så langt i år er oppklart.

- Det henger sammen med ressursfordelingen, samt at flere av sakene har blitt gamle. Når det er sagt, har både etterforskere og påtalejurister gjort en kjempeinnsats for å få vekk de eldste sakene. Vi har jobbet målrettet for å redusere antallet saker som er eldre enn 12 måneder. Nedgangen i antall gamle saker, vil gjøre at vi kan bruke mer tid på nye saker.

Markant nedgang

En av de mest markante nedgangene er innen narkotikasaker. Så langt i år har politiet registert 918 saker, mens det i fjor var 1115. Det er en nedgang på 18 prosent.

- Dette er et område som vi jobber aktivt mot. Vi prøver å spisse oss inn mot de organiserte miljøene, og har sett en naturlig nedgang som følge av dette. Det betyr ikke at det er mindre narkotika i omløp og færre brukere, men vi forsøker å ta de store fiskene som tjener penger på dette, forteller Løkkebakken.

Politiet har også registert færre vinningssaker. I første halvår av 2017 var det opprettet 1069 saker, mens det i fjor på samme tid var 1231 saker.

- Vi har fått færre anmeldelser, men kan ikke med sikkerhet si hva dette skyldes, da disse sakene som regels anmeldes av publikum selv. Kanskje er det færre som anmelder.

Videre har politiet hatt en økning i antall ikke påtaleavgjorte saker. Første halvår av 2016 var det 2997 av dem. Hittil i år er tallet 3192.

- Det skyldes hovedsaklig at vi har vært gjennom en periode med tøff omorganisering i vår, der stillinger har blitt flyttet og endret på. Det har tid, men nå er dette i ferd med å fylles opp igjen, slik at vi kan klare å håndtere sakstilfanget. Utover høsten vil vi se ei tydelig forbedring på disse tallene. Det er også verdt å merke seg at antall straffereaksjoner er opprettholdt, sier Løkkebakken.

Endringer i statistikken

Politiet understreker at den nye straffeloven fra 2015 har medført noen endringer i statistikken, som gjør at enkelte lovbrudd er tilordnet andre kriminalitetstyper enn tidligere.

Eksempelvis ble simple bedrageri etter gammel straffelov kategorisert som vinningslovbrudd, men er nå kategorisert som økonomisk lovbrudd. Trusler og forulemping av offentlig tjenestemann er endret fra kriminalitetsgruppen annen til voldskriminalitet. 

- Det gjør at ikke alle tallene ikke er helt sammenlignbare, men de viser trenden, avslutter Løkkebakken.