En boligpolitikk for framtiden er et viktig hovedmål for AP i årets Stortingsvalg.

Bolig er - ved siden av arbeid, utdanning og helse - det viktigste i folks liv. For Arbeiderpartiet er det hovedmål at alle som ønsker det, skal kunne eie egen bolig. Med dagens boligpriser er det mange steder vanskelig å komme seg inn på boligmarkedet og kjøpe sin egen bolig, spesielt hvis man er enslig. Forskjellene mellom folk øker når færre får kjøpt bolig når voksenlivet starter. Boligene skal være et hjem for folk ikke spekulasjonsobjekt

AP har fire tydelige satsinger for boligpolitikken fremover.

Flere må få mulighet til å eie egen bolig. Mange førstegangskjøpere sliter med å komme inn på boligmarkedet selv om de har gode inntektsmuligheter i fremtiden. Så lenge boligprisene stiger slik de har gjort de siste årene, vil ungdom som leier bolig og samtidig prøver å spare til egen bolig komme lengre unna målet om å eie egen bolig for hvert eneste år. Startlån til unge som kvalifiserer til det, er en målrettet og presis måte å bidra til at de som har likviditet til å betjene et lån, men ikke kapital til å få det samme lånet, får en reell mulighet til å eie sin egen bolig. Det balanserer på en rettferdig måte den muligheten mange har til å låne penger av sine foreldre. AP vil utvikle modeller der flere får mulighet til å eie egen bolig på sikt. Husbanken skal være en motor i metodikkarbeidet, og her må regelverket gjennomgås og oppdateres.

Boligmarkedet bidrar til å øke forskjellene i Norge.

Sånn kan vi ikke ha det. Arbeiderpartiet vil ta ansvar for at flere kommer seg inn på boligmarkedet. Bygg mer både stat og kommune må bidra til at det bygges nok boliger i alle deler av landet. Mange virkemidler kan benyttes for å nå målsetninger om at alle skal ha tilgang til gode boliger. Kommunene bør sikre seg egne tomteareal – det er lettere å stille krav til utbyggere hvis det skal bygges på kommunale tomter.

Gode bomiljø.

Områdesatsinger i ulike storbyer i Norge skal bidra til å løfte nærmiljøer og redusere utenforskapet som barnefattigdom og arbeidsledighet innebærer. Et godt samarbeid mellom stat og kommune der innsatsen for å få flere ut i jobb, gode utdanningsløp for ungdom og trygge nabolag fører til mindre forskjeller og færre utsatte nabolag der dårlige levekår går i arv. I populære boligområder er boligkvaliteten under press. Regjeringen fjerner stadig krav som er med å gjøre det trivelig å bo i et område og gjør det lettere for utbyggere å bygge trange leiligheter.

En klimavennlig byggenæring.

Vi må også ta klimahensyn i den fremtidige boligpolitikken. Norges ambisjoner om å nå internasjonale klimamål kan bare nås hvis byer og tettsteder blir en del av løsningen, spesielt gjelder dette for transportsektoren. En tredel av befolkningen i Norge bor i landets fem største byområder. Både disse byene og kommunene rundt opplever kraftig befolkningsvekst. Bygge- og anleggsnæringa står for nesten 1/5 av Norges CO2-utslipp. Oslo og Bergen er kommuner som går foran og stiller strenge klimakrav til byggenæringa.

Arbeiderpartiet er opptatt av at de som leier bolig.

Undersøkelser fra SSB viser at belastningen med boutgifter ofte oppleves som større for de som leier kontra de som eier. Det er en også klar sammenheng mellom inntekt og eierforhold. Desto større inntekt, desto flere eier sin egen bolig, og over halvparten av lavinntektshusholdninger leier bolig. Å leie framfor å eie skal ikke være en fattigdomsfelle som forsterke sosiale forskjeller. Derfor skal Ap arbeide for å redusere de sosiale forskjellene som er mellom det å leie istedenfor å eie egen bolig.