Vi har sett gjennom dagens publisering fra Brennpunkt. Helheten i programmet ser vi på som et “karakterdrap” av skolens verdigrunnlag, seriøse intensjoner og profesjon. Om det som kommer fram her hadde vært et rett og nyansert bilde, ville vi selv ha lagt ned driften av skolen umiddelbart.

I programmet ser vi at Brennpunkt siterer en retorikk brukt langt tilbake i tid med ordkrig mellom grunnleggeren av menigheten og kristendommen på 1880-tallet, og sammenblander dette med dagens situasjon i Norge i 2020. Vi er en skole med basis i et etablert alternativt livssyn, for foreldre som selv ønsker å ha barna sine her. Vi legger stor vekt på å ikke ha et nedlatende og kritisk syn på andre og andres valg.

Våre intensjoner er noe helt annet enn det helhetsbildet som kommer fram i Brennpunkt. Dette har vi også tatt med i et tilsvar til Bufdirs første bekymringsmelding, datert 7. april 2020, for øvrig et brev som Brennpunkt har utelatt å sitere fra. Der kommer det tydelig fram at vi beklager sterkt at noen har hatt dårlige opplevelser underveis i skoleløpet hos oss, og at vi mer enn gjerne ønsker å få rette opp i dette. Derfor henvendte vi oss til Bufdir, som etter mange uker svarte følgende: “Vi forstår at dere ønsker dette, men vi har ikke mulighet til å dele de opplysningene dere ønsker på grunn av taushetsplikten. Vi har imidlertid videreformidlet skolens ønske om kontakt med dem det gjelder.”

Vi velger å publisere ovenfor nevnte brev som vi sendte til Bufdir. Der beskriver vi i tydelige ordelag vår situasjon og opplevelse av at ansvarlig direktorat holder oss på avstand, samtidig som de bruker spalteplass i media og uttrykker stor bekymring rundt vår skoledrift. Vi opplever liten vilje hos Bufdir og Udir til å ta vår organisasjon seriøst. Vi har gjentatte ganger bedt om dialog, men i Brennpunkt legges det fram som om vi ikke ønsker dette. Vi oppfordrer Bufdir og Udir til umiddelbart å komme på stedlig tilsyn, noe vi forøvrig har bedt om flere ganger.

Realiteten er at ansatte på skolen er meget bevisst på viktigheten av at eksterne instanser følger med hvordan barna som går på skolen her har det. Vi har derfor et tett samarbeid med helsesykepleier, skoleteam, barnevern, BUP, PPT og habiliteringen for barn og unge, og vi benytter oss av deres ekspertise. Hvis Brennpunkt hadde gjort en grundigere faktasjekk, ville de også ha funnet ut av dette.

På vegne av Ørsnes privatskole: Jens-Edvard Henriksen (styreleder) og Kjell-Viktor Kristiansen (Rektor)
Brevet nedenfor er underskrevet av alle kontaktlærere ved Ørsnes privatskole skoleåret 2019/20, tillitsvalgt og sosiallærer:

Angående bekymringsmelding fra Bufdir.
Et tilsvar fra kollegiet ved Ørsnes privatskole.

I 2019 ble vi via media informert om at det i ganske lang tid har foregått en prosess opp mot Guds menighet og deres to grunnskoler; Vikten skole og Ørsnes privatskole. Bufdir har sendt en bekymringsmelding til barneverntjenesten i både Vågan og Vest-Lofoten, der det står at direktoratet er blitt gjort kjent med graverende opplysninger ved skolene, og at de derfor anser det som nødvendig å varsle barneverntjenesten.

I bekymringsmeldingen fra Bufdir kommer det frem både uriktige opplysninger og mistolkninger av det livssynet som skolen bygger på. Men i dette tilsvaret vil vi konsentrere oss om de uriktige opplysninger vedrørende skolen og det vi oppfatter som mangelfull håndtering av saken. Det aller viktigste som vi ønsker å formidle og å bidra til ved denne henvendelsen, er et sterkt ønske om å komme i direkte kontakt med personer (omtalt som informanter i bekymringsmeldingen) som har vært elever ved skolen og som føler å ha vært utsatt for krenkende atferd fra skolen og skolens ansatte sin side. For dette er dypt å beklage. Det er stikk i strid med våre intensjoner om å drive og utvikle en skole der alle føler seg inkludert, der alle føler å få være seg selv samt å legge til rette for individets frie valg. Derfor ønsker vi at de som føler å ha blitt krenket som elev ved vår skole, tar direkte kontakt med oss og forteller sin historie. For bare ved en direkte kommunikasjon med den/dem dette gjelder, kan vi få mulighet til å rette opp i saken(e) - så langt det lar seg gjøre i ettertid. Og om det er vanskelig å ta direkte kontakt med oss, finnes det andre instanser kommunikasjon kan skje gjennom – som for eksempel fylkesmannen.

Vi undrer oss over at Bufdir i ett års tid nå har sittet med informasjon som de mener indikerer alvorlige lovbrudd ved skolen, uten å ha gått direkte til tilsynsmyndigheter og bedt dem å ta de påståtte lovbruddene direkte med skolen. Det vises til at informanter har uttalt å ha blitt utsatt for både fysisk og psykisk vold samt uttalelser hinsides både fornuft og moral i meldingsbok. Og det heter at anklagede lærer(e) fortsatt jobber ved skolen. Vi gjentar: “fortsatt jobber ved skolen”. Hvorfor tas det da ikke affære, slik loven tilsier (Loven om barneverntjenester §6-4)? Det er nulltoleranse for slikt, og om noen opplever å bli krenket av skolens ansatte, må det stoppes! Da er det spesielt at direktoratet som skal ivareta barn- og unges oppvekstsvilkår, selv ikke går tjenestevei for direkte oppfølging og konfrontasjon av trusselen mot elever her og nå. For det er jo det som beskrives i direktoratets egen bekymringsmelding. Da blir det underlig i våre øyne, at direktoratet velger å melde saken til barnevernet på generell basis og dermed mener seg ferdig med saken.

I den samme bekymringsmeldingen meldes det også om at skolen driver med store avvik fra læreplanen i religionsopplæringen. Blant annet hevdes det at andre religioner blir benevnt som at «det bare var tull fordi de hadde feil tro. Bare vi hadde rett tro». Dette er stikk i strid med hvordan vi driver religionsopplæring. Vi legger vekt på at elevene skal få godt kjennskap til andre trosretninger, ifølge læreplanen – og at disse selvsagt skal behandles med respekt. At vi også underviser om livssynet som skolen bygger på, finner vi like selvsagt. Det er faktisk en hovedgrunn til at skolen er opprettet. Og i det sammen livssynet er det krystallklart at alle verdimessige veivalg skal skje av fri vilje. Om noen i skolen har drevet en undervisning som strider mot dette, er det et stort avvik.

Det hevdes også at vi henger trusler over elevene, om at “å ikke følge Guds lov medfører å bli brent i helvete”. Det er absolutt ikke slik vi driver undervisning. Det evige evangelium, som er det livssynet skolen er basert på, blir ikke formidlet som en “trusselreligion”. Vi er dessuten åpen omkring all vår undervisning og tar gjerne imot hvem som helst som er interessert i undervisningsoppleggene vi både har kjørt og kjører. Og vi tar mer en gjerne en prat omkring verdiene og det livssynet som skolen bygger på. Dette gjelder selvsagt også for tilsynsmyndigheter.

Direktoratets fremgangsmåte fremstår også som problematisk iht arbeidsmiljø og arbeidstakers rettigheter til opplysninger om seg selv og sitt virke. Generelt skal ikke arbeidsrettslige saker som åpenbart gjelder enkeltlærere, tas i offentlig rom.

Skolen er basert på Friskolelova og en godkjent læreplan, der også paragraf 9a om elevenes trygge læringsmiljø inngår. Dette er da også et felt vi stadig snakker om i lærerkollegiet. Direktoratets håndtering av saken har i den siste tiden i realiteten vanskeliggjort denne viktige siden av oppfølgingen av de elevene som hver dag kommer til skolen. Anklagelsene henger over oss og tar fokus. Og når anklagelsene er diffuse, ikke konkrete i forhold til hvem dette gjelder - hverken den/de som anklager er eller hvem vedkommende lærer(e) er, er skolen per i dag uten mulighet til å ta tak i saken. Vi formoder at dette ikke er direktoratets hensikt.

Derfor denne sterke oppfordringen til at direktoratet på en konstruktiv måte bidrar til at skolen kan komme i en posisjon der vi kan ordne opp i saken(e) som måtte inneha den alvorlighetsgraden som formuleringen i bekymringsmeldingen beskriver.

Med vennlig hilsen

på vegne av kollegiet ved Ørsnes privatskole