Både i Vågan og Vestvågøy kommune fører en stadig trangere kommuneøkonomi til at det er besluttet å legge ned sykehjemsplasser. I Vågan gjelder dette i første omgang langtidsplasser, mens i Vestvågøy dreier det seg både om kort- og langtidsplasser.

Som tillitsvalgte i Norsk Sykepleierforbund ser vi oss pliktig til å advare kommunepolitikerne mot slike hastetiltak for å spare penger.

Pasienter som ikke får plass på sykehjem forsvinner ikke og behovene deres for helsehjelp opphører ikke. Hvor skal kommunen gjøre av de pasientene som mister sitt tilbud, hvem skal sørge for at de får forsvarlig helsehjelp? Dette handler om lovpålagte oppgaver, som da må ivaretas av andre tjenester i kommunen. Det vil føre til en vesentlig merbelastning for hjemmetjenesten og på de få korttidsplassene som står igjen. For at dette skal være gjennomførbart er det helt nødvendig med en oppbygging av kompetanse og ressurser i disse tjenestene, som igjen vil medføre vesentlige kostnader det ikke er tatt høyde for i regnestykket. Vi stiller derfor spørsmål ved den reelle besparelsen av nedleggelsene.

Dersom de få korttidsplassene som blir igjen fylles opp av pasienter som venter på langtidsplass, kan ikke kommunene ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. Avgiften for å ikke ta i mot disse pasientene er på over 5000 kroner pr. pasient pr. døgn. Dette blir fakturert kommunene, og det sier seg selv at det kan bli en kostbar affære. Det er også en fare for at tilbudet om kommunal akutt døgnplass blir redusert, og at pasienter som ellers kunne fått behandling i kommunen må sendes til sykehus. Avlastningsplasser vil bli borte og pårørende vil få en langt større belastning.

Vi vet samtidig at det er stor mangel på sykepleiere i regionen og at mange sykepleierstillinger i dag står ledige. En nedbygging av helsetjenesten vil gjøre det enda vanskeligere å rekruttere og beholde sårt tiltrengt sykepleierkompetanse. Det kan også virke belastende på ansatte og organisasjonen siden behovet for helsetjenester ikke forsvinner, det bare forflyttes til andre enheter som er mindre tilrettelagt i forhold til kompetanse og ressurser. Dårlig organisering og belastende arbeidstidsordninger fører til høyt sykefravær som også utløser vesentlige utgifter som en slik nedbemanning må ta høyde for.

Eldrebølgen kommer og det er et paradoks at det nedbemannes i helse- og omsorgstjenestene i forkant av denne, når vi vet at behovene øker. Det er ikke mulig å vedta at pasienter og deres behov ikke lenger skal eksistere. En nedlegging av sykehjemsplasser vil gi et dårligere tilbud til syke og sårbare pasienter og deres pårørende. Dette kan true pasientsikkerheten, og det vil bli vanskeligere å opprettholde en kompetent bemanning som til enhver tid kreves for å opprettholde faglig forsvarlige og lovpålagte tjenester.

Eldre pasienter med behov for sykehjemsplass er i dag mye sykere enn de var for noen år siden. De har sammensatte og kompliserte diagnoser som krever høy kompetanse og hyppig legetilsyn for å sikre tilstrekkelig og faglig forsvarlig helsehjelp. En nedbemanning er ikke svaret på det.

Vi frykter at nedlegging av sykehjemsplasser i realiteten vil påføre kommunen større utgifter. I tillegg har vi alvorlige bekymringer i forhold til ivaretakelsen av pasientene og deres behov.

Vi ber derfor politikerne tenke seg svært grundig om når det kommer til disse forslagene fra administrasjonen, og når neste års kommunebudsjett skal vedtas.