Lønnsstøtteordningen innebærer at kriserammede bedrifter får inntil 25 000 kroner per måned i støtte per ansatt de tar tilbake fra permittering.

– Vi må unngå at ledigheten biter seg fast på et høyt nivå. Målet med denne ordningen er at de som er permittert skal komme raskere i tilbake i jobb. Jeg vil oppfordre alle arbeidsgivere til å sette seg inn i ordningen, vurdere om dette vil treffe dem og om de kan hente ansatte tilbake. Jeg håper dette er det som skal til for en del bedrifter, sier finansminister Jan Tore Sanner (H), i en pressemelding.

Søke i mai

Videre skriver Finansdepartementet at ordningen kan bidra til bedre forutsetninger for ny vekst i mange bedrifter.

- Den kan gjøre det lettere å hente tilbake ansatte som kan jobbe med å forberede bedriften til at aktiviteten tar seg opp igjen. For andre bedrifter kan ordningen være en mulighet til å gi ansatte kompetansepåfyll eller bedriftsintern opplæring, skriver de.

Skatteetaten skal forvalte lønnsstøtteordningen.

– ­Søknadsportalen åpner for å ta imot søknader fra 3. mai. Skatteetaten skal gjøre sitt beste for at det skal være enkelt for bedrifter å søke. Vi vil samtidig sørge for god kontroll for å hindre misbruk av ordningen, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Kontroller

I pressemeldingen skriver departementet at både søknads- og utbetalingsprosessen i stor grad vil være automatisert. Det skal være full åpenhet om hvilke bedrifter som får støtte. Skatteetaten gjennomfører kontroller av virksomheter som søker tilskudd. I tillegg til eget kontrollarbeid, har også Skatteetaten nært samarbeid med ØKOKRIM, politidistriktene og andre offentlige etater som NAV, Tolletaten, Arbeidstilsynet og de sju A-krimsentrene.

– At alle kan følge med på hvilke bedrifter som får støtte styrker tilliten til ordningen og motvirke misbruk av den. Vi har god erfaring med en slik innsynsløsning fra tidligere støtteordninger, sier finansministeren.

Slik er den nye lønnsstøtteordningen:

 • Gjelder for arbeidsgivere som tar tilbake egne ansatte fra permittering i perioden 15. mars til 30. juni 2021.
 • Arbeidsgivere med minst 70 prosent omsetningsfall får inntil 25 000 kroner i måneden per ansatt som tas tilbake fra permittering. Ved omsetningsfall under 70 prosent, avtar støttebeløpet gradvis ned til 10 000 kroner for et omsetningsfall på 15 prosent. Omsetningsfall under 15 prosent gir ikke rett til støtte.

Ansatte som tas tilbake, må ha vært helt eller delvis permittert både per 5. mars 2021 og på minst en av følgende datoer:

 • 15. november 2020
 • 1. desember 2020
 • 15. desember 2020
 • 31. desember 2020
 • 15. januar 2021
 • Dette bidrar til å sikre at ordningen treffer de som har vært rammet lenge, og reduserer sannsynligheten for tilfeldige utslag.
 • Støttebeløpet beregnes ut fra den ansattes stillingsbrøk, permitteringsgrad og antall kalenderdager den ansatte er tilbake i jobb.
 • For frivillige og ideelle virksomheter er støttebeløpet 15 000 kroner per måned per fulltidsansatt som tas tilbake.
 • For lærlinger som tas tilbake i jobb gis inntil 15 000 kroner per måned.

Maksbeløp per virksomhet og konsern er satt til:

 • 9,4 millioner kroner for perioden 15. mars–30. april
 • 12,5 millioner kroner for perioden 1. mai–30. juni.

 • Beløpet tilsvarer full støtte til 250 personer i hver av periodene. Virksomheter som inngår i konsern må søke på samme måte som i kompensasjonsordningen, dvs. gi samlet informasjon om søknadene i konsernet til Skatteetaten eller søke som én enhet.
 • For å ta høyde for nye lokale nedstengninger kan ansatte på lønnsstøtte re-permitteres uten at opptjent eller fremtidig støtte går tapt.
 • Ansatte kan tas delvis tilbake fra permittering.
 • For å få støtte må den ansatte være registrert permittert gjennom A-meldingen på en av datoene 15/11, 1/12, 15/12, 31/12, 15/1 og 5/3, og må være registrert som i arbeid på dager det skal mottas støtte for i perioden 15. mars–31. juni. Det er en forutsetning at korrekt A-melding må være levert før det søkes om lønnsstøtte. Det er ikke et krav at den ansatte må være dagpengemottaker.
 • Søknadsportalen vil være åpen i periodene 3.–31. mai og 1.–30. september, med endelig søknadsfrist 30. september. Bedrifter som søker før 31. mai vil kunne få første utbetaling før sommeren, forutsatt at søknaden ikke må gjennomgå manuell behandling.