I parforhold trekkes det fram at åpenhet er en bærebjelke, i gleder og sorger. Å holde hemmelig tyder på avstand, noe som oftest fører til at folk glir fra hverandre.

Det samme gjelder i stor grad det offentlige. Innbyggere og beslutningstakere lever i et forhold med gjensidighet. Vi betaler vår skatt, de som har fått makt og myndighet til å bestemme pengebruken skal forvalte den til beste for oss.

Nå foreligger en slags fasit om hvordan det står til med den offentlige åpenhet. Kommunal Rapport og Pressens offentlighetsutvalg har undersøkt graden av innsyn og åpenhet i kommunene, og publisert Åpenhetsbarometeret denne uka.

Kommunene er målt ut fra 23 parametere, blant annet respons på krav om innsyn i kommunedirektørens arbeidsavtale og godtgjørelsen til ordfører og varaordfører, søkefunksjoner på kommunens postliste og om kommunen legger ut klikkbare fulltekstdokumenter på postlisten.

Videre er det undersøkt om kommunens nettside har kontaktinformasjon til politikerne, om kommunen sitt byggesaks-system er tilgjengelig på nett, om kommunens nettsider gir informasjon om innsynsretten etter offentlighetsloven og om politikernes saksdokumenter er tilgjengelige i fulltekst på nettsiden.

Ifølge kommunedirektør Tommy Stensvik i Vågan er undersøkelsen ikke representativ for Vågan, som havner på 341. plass blant landets 356 kommuner og som 37 av 41 kommuner i Nordland. Vågan svarte ikke på den skriftlige delen av undersøkelsen. Flakstad kom nest dårligst ut av Lofot-kommunene med en 324. plass.

Nå kan de være forhold lokalt som påvirker en administrasjons muligheter til å svare. Men ingen røyk uten ild. Mange av parametrene handler om hvordan kommunen deler saker i god tid med innbyggerne før de behandles politisk, samt hvor god tilgangen er til å skaffe seg kunnskap gjennom brevjournalen kommunene skal legge ut mest mulig fortløpende.

Vi som jobber i mediene har politiske saksdokumenter og postjournaler som viktige kilder. Det er de også for innbyggerne som på denne måten gis mulighet til å engasjere seg i saker. I Grimstad, kommunen som kommer best ut, er føringen at politiske dokumenter skal publiseres raskt. For kommunene handler det om å se at journalføring og innsynspraksis er noen av bærebjelkene i lokaldemokratiet, og gir innbyggerne muligheten til å delta i diskusjonen og til å påvirke.

Blant kommunene i Lofoten kan postlister være to-tre uker på etterskudd, og saksliste til møter legges ut få dager før møtet. Vi er klar over at i små administrasjoner må gjøremålene prioriteres, og at alt som skal gjøres blir gjort i tråd med regelverket. På den andre siden er verdien av mest mulig offentlighet viktig i flere sammenhenger. Ikke minst for å skape tillit mellom innbyggere og politikere, som igjen kan bidra til rekruttere nye inn i styre og stell.

En kommuneledelse som ikke prioriterer å dele mest mulig informasjon, positiv som negativ, kan ikke vente seg positivt engasjerte innbyggere.