Tiltakene er noen av posisjonens budsjettforslag som ble lagt fram på en pressekonferanse mandag.

– Vi er endelig i havn med et budsjett. Det har vært en lang prosess med en god tone, sier varaordfører Frank Johnsen (Sp) og erkjenner også at de fire partiene Frp, V, SP og H måtte gi og ta. Kommunestyret vedtar budsjett for neste år og økonomiplan i sitt siste møte for året den 12. desember.

«Kommunesøkolog»

Et tiltak som nevnes er en egen «søkolog» som skal skaffe kommunen penger gjennom å søke tilskudd og midler rundt om.

– Venstre er stolt over at vi har fått på plass en nyopprettet stilling som «kommunesøkolog». Den budsjetterer vi med fra høsten og stillingen er tilknyttet frivillighetssentralen. Det er et potensial for å skaffe mer penger til lag og foreninger, sier Anja Johansen (V) og mener en slik stilling vil kunne avlaste kommuneøkonomien.

Hun viser også til et frikort for barn og unge slik at alle kan bruke idrett og fritidsaktiviteter. Kommunen skal selv sette av billetter til svømmehallen, kulturhuset og kinoen.

– Idrettslag som benytter kommunale anlegg og som får driftstilskudd skal også stille plasser til disposisjon, sier hun.

Ordningen er tenkt organisert sammen med NAV og barnevernstjenesten.

Miljøtiltak

Posisjonen vil også åpne opp Hopspollenvassdraget. Lignende tiltak er allerede gjort i Vaterfjorden og i Husvågen.

– Dette vil vi komme i gang med snart, sier Frits Blix Hansen (H).

I Hopspollen ser man blant annet også for seg tilrettelagt fiske- og bålplass tilpasset handikappete og eventuell badeplass. Servicefunksjoner ved friområdene er også på blokka til posisjonen. Blant annet i form av et nytt servicebygg og nedgravd søppelhåndtering på det statlig sikrete friluftsområdet Kalle.

– Vi har utfordringer med turiststrømmen og det er viktig å framstå som ren og ryddig, mener Bliks Hansen.

Tilsvarende grep ser man også for seg kan bli aktuelt både i Børvågen, Rørvika og Under fjellet i framtiden. Av andre miljøtiltak legges det opp til tre nye ladepunkter i kommunen.

Lavere eiendomsskatt

Posisjonen har tidligere signalisert at man vil sette ned eiendomsskatten. Neste år vil man redusere den med 0.5 promille og ytterligere 0.25 i 2018.

– Vi står overfor store utfordringer på vann og avløp, sier Blix Hansen om ønsket om å ta ned avgiftstrykket.

Nytt kunstgress på Stranda stadion er allerede lansert. Det samme er en utredning om nytt basseng i kommunen og et prøveprosjekt for en nattbuss. I tillegg vil man også gi alpingruppa, KS ski Lofoten og bowlingklubben tilskudd.

– Dette er tiltak som treffer barn og unge og som ikke nyter godt i dag av gratis halleie, peker partiene på.

– Livskvalitet

Innenfor omsorgssektoren trekker varaordfører Frank Johnsen fram to tiltak rådmannen ikke har med i sitt budsjett.

– Det går på forebyggende besøk hos 75-åringer og hverdagsrehabilitering, sier han og mener videre slagordet for posisjonens budsjett kan være «livskvalitet».

– Vi føler vi dekker barn og unge med det vi gjør og jeg tror innbyggerne vil oppleve at dette er et godt budsjett, sier han.

På skolesida legger man nå opp til å sette av tre millioner hvert år de neste tre årene til oppgradering av skolebygg i kommunen.

– Økt skatteinngang

Posisjonspartiene dekker inn lavere eiendomsskatt blant annet med å øke anslaget på hvor mye skatt kommunen får inn.

– Ikke alle liker at man gjør det, men dette er basert på historiske tall, sier Johnsen.

I tillegg baserer man seg på lavere behov for nye stillinger på VIO enn både rådmannen og opposisjonen legger opptil, og man viser til at bosetting av asylsøkere vil flate ut fra 2017.

Støtte til «SKREI»

Også posisjonspartiene har med kulturarvsenteret «SKREI» i Storvågan. AP, Rødt og SV lanserte en million til en prosjektleder som skulle jobbe med å få på plass fullfinansiering.

– For å signalisere at vi mener alvor går vi inn med et lånebeløp på 13.5 millioner i 2019 med virkning for drifta i 2020, sier Frank Johnsen.

Forutsetningen er at prosjektet blir statlig finansiert og at man deretter må finne midler til 15 prosent på egen kjøl.

– Dette vil tilsvare 7,5 prosent. Statlig finansiering vil være det store grepet og vi tror dette er den rette måten, sier han om forslaget deres.