I 2012 innledet Røst, Værøy, Moskenes og Flakstad samarbeid innenfor det nasjonale kommuneprosjektet «Saman om ein betre kommune». Målet er at mindre kommuner skal samarbeide om oppgaver de hver for seg sliter med å skaffe bemanning og kompetanse til.

Nå søker de fire vestligste kommunene om 970.600 kroner i skjønnsmidler fra Fylkesmannen til å legge til rette for økt samarbeide om økonomi, regnskap, lønn, tekniske tjenester og andre nøkkelstillinger. Gjennom å samle oppgaver hos en kommune skal de fire gi innbyggerne bedre tjenester, uten å oppgi sin kommunale selvstendighet.

– Det er et etterslep på teknisk sektor i alle kommunene. Gjennom samarbeid skal dette reduseres betydelig, sier prosjektleder Richard Sandnes.

Ifølge rapporteringen har Flakstad kommune en restanse på 23 byggesaker og tre fradelingssaker. Røst er verre stilt med totalt 262 saker i restanse. For de øvrige to kommunene foreligger det ikke tall.

– Vi håper å få plass et samarbeid om kompetanse som fjerner restanse i teknisk sektor. Da må de fire gå sammen om å styrke kompetansen. Om det skal skje gjennom nyansettelser eller med dagens bemanning har vi ikke tatt stilling til. Lederne for teknisk avdeling i de fire kommunene sier at med dagens bemanning og hjelp til å få vekk restanser, vil det bli lettere å behandle søknader løpende, sier Sandnes.

I effektiviseringen ligger også et samarbeid om drift av vann og avløp, matrikkelføring og vedlikehold av bygg og anlegg.

«Saman om ein betre kommune» ble startet av den rødgrønne regjeringen, og skal avsluttes innen 2016. Før det skal de fire kommunene diskutere om en av dem skal spesialisere seg på regnskap og lønn. Det er nedsatt arbeidsgrupper for de ulike tjenesteområdene med representanter for hver kommune.

– Kan det bli færre ansatte i kommunene som følge av samarbeidet?

– Ikke nødvendigvis. På noen områder har kommunene i dag ikke kapasitet til å gjøre oppgaver. Samarbeidet skal først og fremst gi innbyggerne bedre tjenester og kvalitet på tjenestene.