Det vises til kommentar i Lofotposten den 7. januar fra journalist og redaktør Rune Andreassen med overskriften «Hvorfor så beskjeden».

Vi ønsker med dette innlegget å informere litt om prosessen og veien videre.

I kommunestyresak 017/16 ble prinsippene for «omklassifisering til/fra kommunal vei» vedtatt. Dette er en bestilling til administrasjonen, og saken behandles av avdelingen Prosjekt og Infrastruktur (PI).

Saken innebærer både omklassifisering fra kommunal til privat vei og fra privat vei til kommunal vei. I dag er det flere veier som er private, som kan bli kommunale hvis eierne ønsker det. Innbyggerne i Vestvågøy kommune har krav på likebehandling som er et grunnprinsipp i den offentlige forvaltningen. Administrasjonen må derfor også kartlegge alle veiene som kan bli kommunale etter retningslinjene vedtatt i 2016.

Tidspunktet for å legge fram saken til politisk behandling er ikke tilfeldig valgt, kontrakter for veivedlikehold skal lyses ut for en ny 4 års periode primo -22. Når journalist og redaktør i Lofotposten påstår at administrasjonen driver med politikk er det vanskelig å forstå motivasjonen bak et slikt utsagn, som helt klart er uriktig. Saken ble behandlet i Forvaltningsutvalget i møte den 19. oktober 2021 og ble deretter lagt ut til høring. Alle berørte eiendommer er i tillegg varslet om forslagene til eventuelle endringer.

En slik prosess berører forskjellige avdelinger/fagområder i kommunen, som ikke nødvendigvis har sammenfallende interesser, for eksempel Havn og Vei. Det at innspillet fra Havn sendes i form av et høringssvar er en del av en åpen prosess. På denne måten vil både offentligheten og politikerne få oversikt over de forskjellige interessene i kommunen. Innspillene til saken behandles av fagansvarlig som lager et saksfremlegg til politisk behandling. Der vil det fremkomme hvilke innspill som ble mottatt, og om de tas til følge eller ikke. Politikerne vil på denne måten få et godt grunnlag for sine vurderinger og beslutninger.

Så argumentet fra redaktøren, der han savner politisk engasjement, er også vanskelig å forstå da saken ennå ikke er sendt over til endelig politisk behandling i forvaltningsutvalget og kommunestyret.

Ingen avgjørelse er tatt om nedklassifisering av kommunale veier. Saken er sendt ut på høring og ikke ferdig behandlet av administrasjonen. Det at politiske partier ikke uttaler seg før alle fakta er på bordet, er for undertegnede godt politisk håndverk. Det er viktig at administrasjonen får tid til å gjennomføre sitt arbeid på en sikker og god måte, slik at politikerne får best mulig vurderings- og beslutningsgrunnlag.

Les også

Kommunal veidrift: Før vi beslutter, må vi utrede

Les også, innlegg fra Vestvågøy Arbeiderparti: