Fylkesmannen i Nordland sin miljø og klimaavdeling oppfordrer nå grunneiere og andre om å komme med innspill til nye bestemmelser for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye for sesongen 2021.

Miljødirektoratet har utarbeidet retningslinjer for revisjonsprosessen, og miljø og klimaavdelingen vil trekke fram følgende:

– Det er stor sannsynlighet for at det ikke vil bli åpnet for fiske i vassdrag som ikke oppfyller kravene til innlevering av fangstrapporter. Dette vil spesielt få betydning for mange sjøørretvassdrag i Nordland. Det vil trolig bli en innstramming av fisket i sjøen, fordi dette fisket også beskatter svake bestander som ikke har et høstbart overskudd. Grunneierlag i vassdrag med god organisering og gode gytebestander kan selv utarbeide forslag til bestemmelser for fiske, innenfor retningslinjene fra direktoratet, heter det i kunngjøringen.

Det opplyses videre at retningslinjene og brevet fra Miljødirektoratet kan lastes ned fra hjemmesiden til Fylkesmannen i Nordland.

Fylkesmannen vil, på grunnlag av de innspillene som kommer, oversende et forslag til nye bestemmelser til Miljødirektoratet. Miljødirektoratet vil foreta en vurdering og sende ut forslag til nye bestemmelser på høring.