En fersk rapport fra Nordlandsforskning og Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo, bestilt av kommunesektorens interesseorganisasjon KS, viser at kommunale utgifter til pleie og omsorg økte i snitt med 3,4 prosent årlig i perioden 2015 - 2020. Til sammenligning var veksten i kommunenes frie inntekter i snitt 1,4 prosent.

Bakgrunnen for undersøkelsen var den sterke veksten i utgiftene, åtte prosent, fra 2017 til 2018. At utgiftene til pleie og omsorg har økt betydelig mer enn inntektene, betyr at kostnadsveksten er finansiert ved omstilling av den kommunale virksomheten, framholder rapporten.

- Store utslag over tid

- Dersom utgifter til pleie- og omsorgstjenester skulle fortsette å vokse med syv-åtte prosent i året, vil kommunenes utgifter doble seg i løpet av ti år. Ettersom veksten i norsk økonomi neppe vil være i nærheten av dette, kan en slik veksttakt føre med seg en markant vridning av samfunnets ressurser over til pleie- og omsorgssektoren. Kommunene kan derfor bli nødt til å redusere andre tilbud, dersom statlige overføringer til sektoren har om lag samme veksttakt som andre deler av økonomien, ifølge rapporten.

Nesten hele veksten fra 2017 er kommet i aldersgruppen under 80 år. Unntaket er praktisk bistand, der det også er vekst i antall mottakere over 80 år.

- Forutsatt at yngre brukere også har lengre forventet levetid vil en økning i antallet yngre brukere over tid lede til en akkumulasjonseffekt som gir økte utgifter. For det første fordi det i seg selv kan gi flere brukere enn hva tilfellet var dersom antallet yngre brukere var mindre. For det andre, og dette er en viktigere mekanisme, fordi disse brukerne etterspør andre og flere typer tjenester. Effekten av dette vil forsterke seg over tid og gi store utslag- ikke fra år til år, men over tid, heter det i rapporten.

- Håper på endringer

- Bildet stemmer bra med våre erfaringer. Utgiftene øker spesielt fordi kommuner pålegges flere oppgaver uten at de er fullfinansiert, sier varaordfører i Vestvågøy, Anne Sand (Sp).

Hun tror ikke regjeringer, uansett farge, vil komme med betydelige økninger i rammen.

- Jeg håper på endringer med ny regjering, men det blir neppe gull og grønne skoger for kommunene. En organisasjon må til en hver tid drifte på en bedre måte innenfor rammene vi har. Det er en dynamisk prosess, og som vi må være åpen for, sier Sand.

Rettigheter

15 ikke navngitte kommuner med ulik størrelse har delt sine erfaringer i undersøkelsen. Flere trekker fram høye kommunale kostnader til ressurskrevende brukere. Mens staten kompenserer utgifter opp til 1,470 millioner for brukere under 67 år, må kommunene betale hele regningen når de har passert 67.

- Rettigheter som har vært kjempet frem for noen brukergrupper, har etter hvert blitt svært kostnadskrevende for mange kommuner. Likevel øker kommunenes egenandeler til ressurskrevende omsorgstjenester. Ledere i noen kommuner uttrykte derfor bekymring for at tjenester som er rettighetsfestet, kan bli så kostnadskrevende at de går på bekostning av tjenester til andre, som for eksempel eldre med betydelig bistandsbehov, peker rapporten på.

- Over 67 år

Moskenes har landets høyeste utgifter målt per innbygger til pleie av spesielt ressurskrevende brukere. Netto koster det kommunen 20 - 22 millioner kroner. Det er ca. 20 prosent av driftsbudsjettet.

- Vi har bare en pott å hente penger fra. Når vi bruker mye på helse må vi bruke mindre på andre områder, sier ordfører Lillian Rasmussen.

- Da må dere omstille driften mer?

- Fra hva? Vi har bare en skole, og ett sykehjem. Siste omstilling vi gjorde var å legge den kommunale barnehagen på Reine, og samle barnehagedriften i en kommunal på Sørvågen. Vi har lite igjen å omstille.

- Har du forventninger om økte rammoverføringer fra staten?

- Jeg forventer at staten bidrar til finansieringen av ressurskrevende brukere over 67 år. Moskenes og kommuner i samme situasjon som oss har tatt dette opp. Jeg forventer at regjeringen ser på det.