[Nettavisen]: I likhet med at mange arbeidsgivere utbetaler lønn litt tidligere enn vanlig i desember, endrer også Nav utbetalingsdatoer i julemåneden. Til glede for mange skyver Nav enkelte utbetalinger fram med over to uker.

For desember gjelder følgende:

Sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, pleiepenger, omsorgspenger og opplæringspenger:
Mens du normalt får pengene på konto innen siste virkedag i måneden, vil du i desember normalt motta pengene rundt den 12.

Barnetrygd og kontantstøtte:
Du vil normalt ha pengene på konto innen siste virkedag i måneden. I desember vil du normalt motta pengene rundt den 18.

Bidragsforskudd
Du vil normalt ha pengene på konto den 10. hver måned, også desember.

Pensjon, uføretrygd og supplerende stønad
Du vil normalt ha pengene på konto den 20. hver måned. I desember vil du normalt motta pengene rundt den 12.

Overgangsstønad og barnetilsyn til enslig forsørger i arbeid og grunn- og hjelpestønad
Du vil normalt ha pengene på konto den 20. hver måned. I desember vil du normalt motta pengene rundt den 12.

Dagpenger og arbeidsavklaringspenger
Pengene utbetales ca. 2-3 virkedager etter at meldekort er registrert i henhold til meldefrist.

Økonomisk stønad (sosialhjelp)
Stønaden utbetales ulikt fra kommune til kommune.

Tilleggsstønader
Det er ikke fast utbetalingsdato for tilleggsstønader, da dette avhenger av hva tilleggstønaden skal dekke.