Vestvågøy kommune sin arealplan skulle etter planen vedtas på kommunestyremøte nå på tirsdag. Hvis vi leser tallene i planbeskrivelsen rett, planlegges det nedbygging av 573 da dyrket jord og 437 da dyrkbart areal. Nordland fylke sin jordvernstrategi sier at tap av dyrka jord skal være under 200 daa hvert år i snitt for hele fylket i perioden 2016-2020. Hvis denne strategien videreføres eller styrkes, klarer Vestvågøy alene å fylle kvoten i løpet av 3 år. Og selv om vi deler de 573 da matjord som planlegges nedbygget på de 12 årene planperioden gjelder for, vil det være nesten ¼ del av Nordland sin andel nedbygget areal hvert år.
Det er gledelig at det arealet som er mulig å bygge ned er mindre enn første forslag, men likevel synes det altfor høyt. Hvilke type dyrket areal, hvor i kommunen og hvor realistiske planene er, kjenner vi ikke til. Her er det all grunn til å være på vakt, et areal som er nedbygget kan vanskelig omgjøres til matproduksjon igjen. Det skulle være mulig å finne alternativer på knauser og uproduktive arealer som kan brukes til bygging.
Arealene er viktig for landbruket, men like viktig for kommende generasjoner sin rett til å produsere sin egen mat lokalt.