Nordlaks Opprett AS driver et landsbasert settefiskanlegg for smolt i Nusfjord. Bedriften har planer for utvidelse av anlegget. På vegne av selskapet søker Asplan Viak AS Flakstad kommune om oppstart av detaljregulering for utvidelse av eksisterende industriområde. I søknaden til kommunen opplyser de at de vil innregulere ny rørtrase langs fylkesveien, ny kai og industriområde inntil kai.

God dialog

Det opplyses om at konsesjon med økt vannuttak er under behandling, og at det ikke er kommet innsigelser. I forbindelse med økt vannuttak fra Storvannet planlegges det å bygge ny dam der den eksisterende dammen ligger i dag. Den nye dammen vil bli bygget med vandringsløsninger for ål, og anleggsarbeidet vil bli utført utenom hekketiden til kongeørna.

– Der det er relevant skal stedegne masser tilbakeføres, og området revegeteres. Nordlaks Smolt AS har en god dialog med grunneier Nusfjord AS, og vil bevare deres interesser. Tiltaket vil bli gjennomført i nær dialog med dem, heter det i brevet.

Ny kai

Bedriften planlegger å bygge ut dagens bygg med 1600 kvadratmeter. De planlegger også en ny kai som skal erstatte den gamle flytekaia som ligger der i dag. Det vil også bli lagt en større fylling her, og avkjørselen fra fylkesveien vil bli utbedret.

-Kaia vil i hovedsak bli brukt til henting av fisk, og som liggeplass for en restaurert 70-fot stor fiskebåt, het det er brevet.

Nordlans Oppdrett AS skriver videre at de er blitt kjent med at kommunen ønsker å anlegge en snuplass for buss i Nusfjord. De har laget et forslag der snuplass kan etableres.

Asplan Viak AS ber om et oppstartsmøte med kommunen i uke 4.