– Fylkesgrensen mellom Nordland og Troms bør bli historie, skriver fremover.no .

1.250 medlemsbedrifter

Fire regionale næringsforeninger har kommet med et innspill til arbeidet med kommunereformen, der blant Narvikregionens næringsforening.

Sammen med Vesterålen Næringslivssamarbeid, Harstadregionens Næringsforening og Lofoten Næringsforum mener de at en endring av fylkesgrensen må skje fra 1. januar 2020.

Samlet har foreningene 1.250 medlemsbedrifter i Nordre-Nordland og i Sør-Troms.

Store forventninger

– Næringslivet i den folkerike grenseregionen mellom Nordland og Troms har store forventninger til at storting og regjering i det videre arbeid med regionreformen vil bidra til at den kunstige grensen mellom Nordland og Troms blir historie, skriver foreningene i en pressemelding.

Næringsorganisasjonene ser positivt på forslaget om at regioninndelingen og organiseringen av virkemiddelinnsatsen for næringsutvikling skal sammenfalle.

– Det er imidlertid ikke tilstrekkelig at regionene får ansvar for utforming og oppfølging av regionale prioriteringer gjennom oppdragsbrev til nasjonale virkemiddelaktører som NFR, SIVA og Innovasjon Norge.

– Regionene må også få økt myndighet og egne økonomiske virkemidler.

25 prosent av landsdelen

– Fjerning av fylkesgrensen vil bidra til mindre fragmentering, og en mer helhetlig og langsiktig utvikling av Hålogalandsregionen, heter det i innspillet.

Næringslivsforeningene peker på at det bor rundt 120.000 innbyggere i regionen – tilsvarende 25 prosent av Nord-Norges samlede befolkning.

– Regionen har svært store utviklingsmuligheter, blant annet gjennom nærhet til rike naturressurser, og reiselivsdestinasjoner i verdensklasse.

– Gjennom den planlagte utbyggingen av E10; Hålogalandsvegen, knyttes de ulike delene av regionene tettere sammen slik at man i løpet av fem til ti år vil få arbeidsmarkeder som blir tett integrert i hverandre, skriver de videre.

Én nordnorsk region

– Næringsorganisasjonene tilrår at det etableres en ny storregion, hvor hensiktsmessige deler av de tre nordnorske fylkenes slås sammen til én felles nordnorsk region.

– Organisert i en felles folkevalgt region vil Nord-Norge fremstå som en sterk region som kan gjøre seg gjeldende både nasjonalt og internasjonalt. Dersom fylkene inngår i sin helhet vil en slik region omfatte ca. 9,3 prosent av landets befolkning, og nærmere 35 prosent av arealet i Fastlands-Norge.

– Uansett omfang bør en slik storregion gis utvidet ansvar og myndighet på en rekke politikkområder. Nordområdepolitikken er her et godt eksempel.

Ønske fra medlemmene

For to år siden ble medlemmene i Narvikregionens næringsforening spurt om sitt syn på fylkesgrensen.

– Da svarte godt over 80 prosent av våre medlemmer at de ønsket å få fjernet fylkesgrensen, sier leder av Narvikregionens næringsforening Kjetil Moe til Fremover.

Moe mener det aller viktigste for næringslivet i Ofoten Sør-Troms, Lofoten og Vesterålen e at de tilhører samme region.

– Det bør være en viss tygde i brevet med at det kommer fra fire næringslivsforeninger med 1.250 medlemsbedrifter.

Ett fylke i Trøndelag

Brevet er sendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet i forbindelse med innspill til regionreformen.

Også medlemmene av Nordlands-benken på Stortinget, fylkeskommunene – samt regionrådene – har mottatt ønsket fra næringslivsforeningene.

Regjeringen har uttalt at de ønsker å redusere dagens fylkeskommuner til 10 regioner.

Onsdag sa Stortinget ja til ønsket fra Nord- og Sør-Trøndelag til å bli ett fylke.

Det nye fylket vil får rundt 450.000 innbyggere, og blir dermed landets femte største fylke målt i innbyggerantall.

Ett nordnorsk fylke

I Nord-Norge har debatten om sammenslåing av fylker vært blokkert av et vedtak fra politikerne i Finnmark som ikke ønsker en sammenslåing.

Men nå melder Nrk at Finnmark Høyre mener tiden er inne for på nytt å diskutere sammenslåing.

– Det ser ut som det går mot et klart flertall i fylkestinget, at man ønsker å videreføre samtalene med Troms, sier fylkesordfører Runar Sjåstad, til Nrk.

– Jeg vil tro at hele Nord-Norge burde vært samlet under en paraply, jeg tror det ville gjort oss sterkest, sier Hesjevik.