Fredag konkluderte fiskeriminister Per Sandberg og regjeringen: Aktivitets-, bearbeidings- og tilbudsplikten som trålerne er underlagt der rederi og landanlegg eies av samme selskap, er utdatert. Nå inviterer regjeringen Stortinget til å avvikle pliktene mot å gi penger og 20 prosent av trålfisken som kompensasjon.

  • Tilbudsplikten avvikles mot at berørte kystkommuner samlet får 100 millioner kroner i kompensasjon fra selskapene.
  • Aktivitetsplikten avvikles mot at 20 prosent av kvoten inndras og fordeles på kystflåten under 15 meter i Nordland, Troms og Finnmark.
  • Bearbeidingsplikten fjernes uten kompensasjon.

– Bortfallet kan få visse regionale konsekvenser. 100 millioner kan brukes som omstillingsmidler i samfunn som berøres. Med å fordele 20 prosent av trålernes kvote til båter under 15 meter, sikrer vi også mer fisk til kystflåten og til fiskerisamfunn i nord, sa Sandberg.

Regjeringens melding bygger på ekspertutvalget som i fjor høst anbefalte å avvikle pliktene. Utvalget forslag til kompensasjon var å auksjonere bort kvotedelen som inndras.

«Fjåttpenger»

17 trålere omfattes av pliktene. De fleste tilhører Havfisk som har plikter knyttet til Norway Seafoods anlegg i Stamsund og fire andre steder i Nord-Norge.

– Sandberg har ikke lyttet til innspillene. Jeg er bekymret for framtiden til filetanlegget i Stamsund, sier Vestvågøy-ordfører Remi Solberg.

Vestvågøy sa i sin høringsuttalelse at bearbeidingsplikten kan endres, men advarte mot å frikoble trålerne helt fra anleggene de i sin tid fikk kvote for å levere fisk til. Berørte kommuner, fiskerlag og fylker har advart mot frislipp når det gjelder trålernes plikter til å levere råstoff. Lofotrådet anbefalte regjeringen blant annet å endre bearbeidingsplikten til å gjelde for seks måneder i stedet for hver fangst for å gi selskapene større fleksibilitet.

– 100 millioner er «fjåttpenger». Vi snakker om en evigvarende ressurs. Regjeringen flytter i realiteten store mengder fisk som er fellesskapets ressurs til private selskaper.

Han viser til at omsetningen knyttet til Norway Seafoods i Stamsund er ca. 300 millioner kroner årlig.

– Det setter en engangsutbetaling på 100 millioner til fem kystkommuner i perspektiv.

Solberg tror regjeringen vil slite med å få forslaget gjennom i Stortinget. Den vil være avhengig av Venstre eller KrF for få flertall.

– Det påhviler støttepartiene et stort ansvar. Dette er en privatisering av fellesskapets ressurser. Det er nesten så tankene går tilbake til Trollfjordslaget, sier en opprørt Vestvågøy-ordfører.

 

– Kontroversielt

Lerøy Seafood Group har markert seg mot å koble opphevelse av pliktene med inndragning av kvoter. Selskapet åpnet derimot i høringsuttalelsen til pliktsystemet for å kjøpe seg fri. Ifølge Sandberg kan selskapet ikke motsette regjeringen tiltaket dersom det får støtte i Stortinget.

– Dette vil være en tvangsmessig avvikling av pliktene, understreket Sandberg da han la fram meldingen.

Det lyktes ikke Lofotposten å få kommentar fra Lerøy fredag.

Sandberg medgir at regjeringens forslaget er kontroversielle, og at trålernes plikter har stor symbolverdi langs kysten. Men fiskeriministeren er overbevist om at bortfallet vil «forenkle og effektivisere driften». Derfor har han ikke vurdert de mange høringsinnspillene om å stramme inn på pliktene.

– Nei, pliktsystemet er lite framtidsrettet og bør oppheves. Å stramme inn kan bety at trålerne i større grad fisker i hovedsesongen. Det hjelper ikke en filetproduksjon som sliter med lønnsomheten, sa Sandberg.

Pliktsystemet

  • Leveringsplikten er en tilbudsplikt. Det påligger fartøyeier en plikt til å tilby 80 prosent av fartøyets fangst av torsk og 60 prosent av fartøyets fangst av hyse til tilgodesett anlegg eller sted.
  • Bearbeidingsplikt er et pålegg om å videreforedle fangst av torsk kjøpt under tilbudsplikten. Plikten påligger kjøper av fangst.
  • Aktivitetsplikten skal sikre at eksisterende virksomhet og aktivitet skal opprettholdes og knytte fartøy og anlegg sammen. Dette sikrer at industrivirksomheten og eierskapet til fiskefartøy forblir én enhet som ikke kan endres uten at Nærings- og fiskeridepartementet gir tillatelse til det. (Kilde: Regjeringen)

Les også

Hvem skulle torsketrålpliktene gi forutsigbarhet for?