MDG Vågan, ønsker ikke å eksploatere mer naturområder enn strengt nødvendig. Et masseuttak i Vågan skal dimensjoneres for lokalt bruk i kommunen, ikke for et regionalt marked med tung og utslippsintensiv langveis frakt av masse til andre kommuner og brukere.

MDG Vågan ønsker økt informasjon til allmenheten for hvor lenge kommunen vil kunne forsyne kun seg selv med nåværende regulering på Rækøya sammen med de kvantum av masse som finnes på industriregulert område på Osan Syd.

Kun lokal forsyning bør kunne øke forsyningstiden fra Rækøya sammen med Osan Syd betydelig. Lokal forsyning gjør også at moloen som skisseres i planforslag 1 irrelevant, noe som hadde vært en betydelig ulempe for småbåter som nå ferdes innenfor skjærene (innerleia). Vil ikke industrihavnen som bygges i Osan Syd, dekke kommunens fremtidige behov for transport til sjøs?

MDG Vågan understreker samtidig vekten av at offentlighetens tilgang til strandsonen på Rækøya bør økes betydelig (jf kdp Kabelvåg s. 3 og Nordland Fylkeskommunes innsigelse mot planforslag 1 og 2, s. 9). Per i dag er et stort og veldig flott naturområde ved havet gjemt bak tung industri. Både planforslag 1 og 2 vil forringe området betraktelig.

Sett til antall arbeidsplasser vil et utvidet masseuttak innebære veldig få arbeidsplasser for et så stort areal, og kommunen må også vente mange tiår før de eksploaterte områdene vil gjøres tilgjengelig for nye og mer attraktive aktiviteter med tanke på nye arbeidsplasser.

MDG Vågan fraråder sterkt alternativene 1 og 2 i kommunedelplan for Kabelvåg, og ønsker økt informasjon om et forbedret nullalternativ der nåværende drift kan forsyne kommunen lokalt under lenger tid samtidig som den flotte strandsonen på Rækøya gjøres trygg og enkel for lokal innbyggere å besøke.