Ny skole på Ramberg er vedtatt bygd. Som forelder til 3 skolebarn burde jeg vært henrykt. I stedet er jeg betenkt over at hensynet til barn og familiers behov for å opprettholde en mest mulig normal hverdag gjennom byggeperioden virker å være glemt. For meg som forelder fremstår det uforståelig at man har planlagt å rive dagens skole og gjenbruke tomten, uten å ha en tilfredsstillende plan for hvilket skoletilbud barna skal ha i mellomtiden.

Foreldrene via FAU har vært tydelige på at man ønsker å holde elevene samlet i nærmiljøet, og unngå unødig lang transport. Dette ønsket ser ikke ut til å bli tatt på alvor, og i mellomtiden arbeider tiden og tilstanden på dagens skolebygg mot oss. Flere foreldre uttrykker at de føler seg stilt overfor et økonomisk «valg» på vegne av fellesskapet mellom brakkerigg i byggeperioden – og et eventuelt framtidig bassengtilbud. Dyrt med begge deler ja, men det er tross alt ikke så lenge siden både ny skole, rådhus og omsorgstun var på blokka. Sett i forhold til det virker kostnadene til en brakkerigg beskjedne. At en framtidig skoleløsning må innebære en fullverdig skole med basseng, har også vært et klart ønske fra foreldregruppen.

Usikkerhet om framtiden har preget familier med barn på Ramberg skole siden dagens skolebygg ble stengt før jul i fjor. Nylig kom beskjeden om at skolen igjen kan bli stengt fra nyttår, og at midlertidige lokaler klargjøres på Napp. I så fall betyr det at tiden med «unntakstilstand» for oss som familier forlenges vesentlig ut over selve byggeperioden. Jeg er helt innforstått med behovet for å gjøre noe med dagens skolebygg. Når skolen varsles stengt av hensyn til helse og sikkerhet for våre barn lenge før et nybygg er kommet i gang, spør jeg likevel hvilken risikovurdering som ligger bak å sende elevene til Napp i det som kan bli en periode på flere år. Napp skole med dagens barnehage er ikke dimensjonert for det antall elever det er snakk om, så vidt jeg vet har heller ikke dette bygget tilfredsstillende ventilasjon, der er ikke garderober med mulighet for å dusje og kunne avvikle normal kroppsøving, og der er ikke basseng. Og hva vet man om statusen for mugg i dette bygget? Skoleveien vil for de fleste bli vesentlig forlenget, og på toppen kommer den risikoen som det vil innebære å frakte flertallet av elevene to ganger daglig gjennom en av fylkes mest rasutsatte strekninger. I et fortvilet valg mellom to onder er det grunn til å spørre hva som samlet sett gir størst risiko? Og hvorfor ikke en brakkerigg, eventuelt i kombinasjon med bruk av deler av fasilitetene i dagens bygg så lenge som mulig, i større grad er blitt vurdert? I så måte er det synd at alternativet med å bygge på alternativ tomt er lagt bort.

Slik saken nå står kan det bli en lang periode uten et godt lokalt skoletilbud, uten lokaler til å avvikle fritidsaktiviteter, trening og folkebad, og der vi kan bli stående uten basseng i fremtiden. Det gjør ikke Flakstad til et attraktivt sted å være for barnefamilier de neste 2-3 årene eller mer. En omveltning i hverdagen for familier som for flere kan gjøre det vanskelig å la barna fortsette å vokse opp i Flakstad. Og er det noe Flakstad ikke har råd til så er det å miste familier. Det er et hensyn som bør veie tungt i valget av midlertidig skole og framtidige løsninger.