Svar fra kommunelegen om stenging av Ramberg skole

Av
DEL

MeningerHei, Espen og FAU.

Jeg legger ved kartleggingen som ble gjort av bedriftshelsetjenesten i slutten av september 2018. Videre legges ved oversikt over støyforskriften (kopiert direkte fra lovdata.no), som regulerer dette.

Valg av tidspunkt for stenging kan selvsagt debatteres; det burde antakelig ha vært gjort for lenge siden. Det ble satt frist for retting av avvik på støy (uten påviste dB-nivåer) etter tilsyn på skolen høsten 2017, til august 2018, dette ble redegjort for til formannskapet av undertegnede i november 2017, og kopi av tilsynsrapporten er sendt både administrasjon og framlagt for politikere. Bakgrunnshistorien går jeg ut fra at dere ikke trenger fra meg; det ansees kjent fra tidligere. Hvorfor retting av avvik ikke ble overholdt innenfor tidsfristen, kan jeg ikke redegjøre for. Det ble i alle fall bestilt støymåling av bedriftshelsetjenesten, som beskrevet i vedlegget. I henhold til forskrift plikter eier å gjøre tiltak ved dB-nivåer > 35. I forhold til hva dere beskriver fra arbeidstilsynet, har jeg klippet og limt inn fra arbeidstilsynets nettside, fra det som står lenger ned;

Støygrupper: Støygruppe I

Arbeidsforhold:

Store krav til vedvarende konsentrasjon eller behov for å føre uanstrengt samtale

Høyeste tillatte desibelgrense (dB):

55 (Gjelder normert ekvivalentnivå = middelverdi i dB av det varierende lydtrykknivå en person utsettes for på arbeidsplassen i løpet av én time.

Eksempler på aktiviteter:

 • Saksbehandling
 • Klientsamtaler
 • Undervisningslokaler (der maskiner og andre støykilder ikke er en nødvendig del av undervisningen.
 • Møtevirksomhet

Dere ser altså at det er forskjell på støygruppene, og for arbeid som krever vedvarende konsentrasjon og/eller behov for å føre uanstrengt samtale, er høyeste tillatte dB-grense lavere enn dere skriver her.

Videre fra arbeidstilsynets sider i forhold til helseskade:

 • Annen helserisiko
 • Støy virker inn på flere ting enn hørselen, og kan være helsefarlig selv når den ikke medfører hørselstap. Støy kan blant annet
 • påvirke hjerte og karsystemet
 • gi høyere blodtrykk
 • bidra til muskelspenninger, fordøyelsesbesvær med mer
 • påvirke ufødte barn
 • bidra til stress, selv når lydnivået er relativt lavt
 • virke irriterende, trettende og redusere konsentrasjonsevnen og oppmerksomheten

Økt risiko for ulykker:

 • Støy øker også risikoen for ulykker
 • Støy gjør det vanskeligere å høre og forstå signaler riktig.
 • Fare- og varselsignaler kan overdøves.
 • Arbeidstakere kan distraheres.
 • Støy bidrar til stress, noe som øker belastningen og risikoen for at det gjøres feil i arbeid som krever oppmerksomhet.
 • Det er viktig å være oppmerksom på den økte risikoen for ulykker når man foretar risikovurderinger av støy.

Jeg håper dette kan være avklarende for dere i forhold til bakgrunnen.

Etter støymålingene var gjort, ble det etterspurt tiltak på ny i oktober, og det ble svart «Vi jobber med en løsning som gjør at det blir så lite betongarbeid som mulig, forhåpentligvis vil det bli begrenset til å kun sette opp noen lektere. I lekterne blir det trolig en form for sceneteppe.», og senere «Det er dessverre ikke bare å henge opp noe, siden det er rømningsvei er det brannkrav og de scenetepper som vi har sett står dessverre ikke kravene. Tidligere rektor ville også bytte himling i taket mot bedre luft (derfor er det forsøk med miniventilasjon på et klasserom).»

Kommunestyrets vedtak i begynnelsen av desember om ikke å bygge nytt, men igjen utsette behandlingen til april, etter at nok en runde med vurdering «renovering eller ikke» er gjennomført, var en helt tydelig beskjed om at vi ikke lenger skal jobbe med utformingen av nybygg, og heller konsentrere oss om de problemene som er der, her og nå. Det ble derfor gitt beskjed 4/12 fra u.t. om at hastevedtak i forhold til støydemping måtte på plass, ellers ville ikke skolen kunne holdes åpen. Det ble bestilt inn ørepropper, med den misnøyen det innebar, jf. «kokforbainna» innlegg på Facebook om «at nytt skole/rådhus, nybygg eller renovering, ikke skal gå på bekostning av barns sikkerhet og helse i mellomtiden». Det ble gitt tydelig beskjed fra rektor om at tiltaket med ørepropper ikke fungerer (art. Lofotposten 14.12.18), dessuten diskrimineres elever og ansatte som bruker høreapparat ved et slikt tiltak, som hørselskontakt i kommunen helt riktig har påpekt i dag. Det ble samtidig hentet inn pris på støydempende plater, som forventes å komme innen rimelig tid.

Det blir dessverre en kort tilbakemelding fra meg på dette nå, på grunn av min arbeidssituasjon (legevakt). De spørsmål som gjelder aktivitetene som skolen kan eller ikke kan gjøre, til tross for stenging av de korridorene hvor det er målt dB-nivå som er helseskadelige, må rettes til skoleledelsen.

Med vennlig hilsen,

Solveig Nilsen

Kommunelege Flakstad

Artikkeltags