Reaksjonen kommer etter at det torsdag ble kjent at Nærings- og fiskeridepartementet ber Kystverket vurdere nedskalering og delvis flytting av test- og treningssenter for beredskap mot akutt forurensning på Fiskebøl.

I bestillingen fra departementet bes Kystverket om å vurdere en nedskalert løsning i forhold til rapporten fra 1. november 2021, samt gjøre nye kostnadsanslag for testfasiliteter i Horten. Fristen for rapporten er satt til 15. juni 2022.

Lederen av Vesterålen regionråd stiller seg uforstående til bestillingen om nye utredninger.

– Det er allerede gjort et omfattende utredningsarbeid, som har konkludert med lokalisering på Fiskebøl og valg av utformingsalternativ. Slik verdenssituasjonen er i dag, med usikkerhet i nordområdene og økt skipstrafikk i Arktis, gir det verken mening å nedskalere prosjekter eller å plassere det andre steder, sier Jacobsen.

– Uheldig

Tilskudd til videre planlegging av testsenter på Fiskebøl ble vedtatt av Stortinget, som en del av statsbudsjettet for 2021. Imidlertid er det ikke iverksatt arbeid i påvente av tildelingsbrev fra departementet.

– Den nye bestillingen fra departementet skaper usikkerhet og forvirring om både innhold og tidsplan for etableringen av test- og øvingssenteret på Fiskebøl. Det er svært uheldig, sier Jacobsen.

Viser til økende behov

Regionrådslederen påpeker videre at Universitetet i Tromsø, Nord universitet og sentrale aktører som Sjømat Norge og Akvaplan-niva har gitt klare signaler om at de ønsker senteret etablert på Fiskebøl. I tillegg har Arktis 2030-programmet bevilget penger til kommunen for å utrede hvordan Fiskebøl kan bli et testområde for fornybare energiformer – basert på utviklingen av et fagmiljø på stedet gjennom Kystverkets etablering.

– Den nye geopolitiske sikkerhetssituasjonen tilsier at satsingen på nordområdene er mer aktuelt enn noen gang. Fiskebøl representerer en industriell, maritim infrastruktur med dypvannskai og kai, samt nærhet til hovedvei, som kan bli en viktig ressurs også i et sikkerhetsperspektiv, påpekes det.

– Utredninger, fagmiljø, Stortinget og næringsliv tilsier at plasseringen av test- og beredskapssenteret må ligge på Fiskebøl i Nordland. Utformingsalternativet er klart og behovet er økende. Nå er det tid for iverksetting av planene og ikke trenering med nye utredninger, avslutter Jacobsen.