Fiske etter villaks i sjø er i utgangspunktet forbudt, men det kan åpnes for slikt fiske når en laksebestand har et høstbart overskudd. Etter dagens fiskeregler åpnes det for laksefiske med stående redskap i mange områder, men lovlig fisketid er begrenset. Likevel blir en relativt stor andel av de samlede laksefangstene fortsatt tatt i dette fisket.

Miljødirektoratet gjennomfører i 2020 en ny hovedrevisjon av reguleringene for fisket etter laks, sjøørret og røye i sjø. Norge har totalt rundt 450 genetisk ulike villaksbestander. Målet med revisjonen er å fastsette fiskeregler som kan ta vare på dette mangfoldet. Kun én av fem bestander har i dag god nok tilstand etter kvalitetsnormen for villaks. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning vurderer at over 65 prosent av bestandene har moderat eller høy fare for forverring av bestandssituasjonen.

Klima- og miljødepartementet ber Miljødirektoratet – i den forestående revisjonen av fiskereguleringene – vurdere ikke å åpne for sjølaksefiske i inntil fem år av gangen i områder hvor dette er nødvendig av hensyn til alle laksebestandene i området.

Føringen skal styrke de små og sårbare laksebestandene. I sine vurdering skal Miljødirektoratet ta særlige hensyn i sjøsamiske områder.

­– Vi har både et nasjonalt og internasjonalt ansvar for å ivareta små og sårbare laksebestander. Derfor har jeg bedt Miljødirektoratet vurdere å la være å åpne for sjølaksefiske for inntil fem år av gangen der det er nødvendig av hensyn til villaksen, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen i en pressemelding.