Inntil videre holder Øystein Olsen styringsrenta uendret på 0,5 prosent.

Følger planen

Hovedstyret peker på at den økonomiske utviklingen stort sett har vært i tråd med hva styret så for seg da det kuttet renta med 0,25 prosentpoeng i mars. Det er fortsatt store muligheter for ytterligere rentekutt i løpet av året, men det skjer ikke i denne sammenhengen, ifølge sentralbanksjef Øystein Olsen.

Han avviste gjentatte ganger under pressekonferansen torsdag formiddag å komme med nye prognoser for renteutviklingen før neste rentemøte i juni, da banken også skal komme med en ny Pengepolitisk rapport. Fram til da er det ikke noe som tilsier at rentebanen fra mars ikke fortsatt skal ligge til grunn.

– Samlet sett avviker ikke utviklingen, verken her hjemme eller ute, vesentlig fra anslagene i forrige pengepolitiske rapport i mars. Da følger vi planen vi la den gangen, sier Olsen til NTB.

Som ventet

Beslutningen om å holde styringsrenta uendret er i tråd med analytikernes forventninger – noe blant andre sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets Markets og sjeføkonom Øystein Dørum i DNB ga uttrykk for i sine morgenrapporter.

– Norsk økonomi har utviklet seg om lag som ventet og at oljeprisen har steget en del, nulles ut av at krona er sterkere. Uansett skal det ifølge banken mye til for at de endrer syn, sier Bruce.

– Norges Bank kuttet så sent som i mars og varslet da at den ville gå mer varsomt fram, og det har heller ikke skjedd all verden siden da, sier Dørum.

Ekspertene peker nå på at Norges Bank i mars la opp til at neste rentekutt ville komme i september, og mener det er den mest sannsynlige banen sentralbanken vil peke ut i pengepolitisk rapport i juni.

Oljeprisen stiger

Hovedstyret peker på at prisveksten holder seg oppe, men en sterkere krone vil kunne bidra til en litt raskere nedgang i prisveksten enn anslått i mars.

På den andre siden kan økningen i oljeprisen redusere usikkerheten og bidra til noe høyere vekst i norsk økonomi, påpekte Olsen. Han framhevet også noen små, uventede lyspunkter i utviklingen siden forrige pengepolitiske rapport i mars:

* Prisene på oljeleveranser fram i tid er litt høyere enn ventet.

* Kronen har styrket seg og er sterkere enn lagt til grunn i mars.

* Arbeidsmarkedet har utviklet seg litt sterkere enn ventet.

– Aktiviteten i oljenæringen skal markert ned, og det preger oljenære områder. Men vi opplever ikke at disse problemene har spredt seg til resten av landet. Litt lenger fram i tid er det all grunn til å være optimistisk med tanke på utviklingen i norsk økonomi, sier Olsen. (ANB-NTB)