Det foreslåtte Ringnes-hotellet i Havnestrøket skal behandles i kommunestyret 25. oktober og politikerne har gitt sin foreløpige, positive støtte til til prosjektet. Er det da for sent å minne om Svolværs kvaliteter og hvordan disse vil bli svekket av hotellprosjektet? Vi tror ikke det!

Som engasjerte arkitekter, og med et stort hjerte for Vågan, har vi skrevet dette innlegget for å minne om hva som vil gå tapt dersom hotellprosjektet realiseres. Og ikke minst; «Hva med byens sjel?», for å sitere Kari Bremnes. Vi oppfordrer derfor politikerne til å utsette saken slik at de historiske, kulturelle og kvalitative konsekvensene ved prosjektet kan bli nærmere belyst.

Prosjektet ligger i et område i byplanen som er angitt med hensynsone i 10 meters bredde inn på byggeområdet langs Vestfjordgata. Hensynssonen skal iht. bestemmelsene sørge for at siktlinjer i Vestfjordgata og fra Torget mot Blåtinden, Fløya og Geita blir ivaretatt. Landskapskvalitetene sett fra Torget og Vestfjordgata skal ikke forringes av bebyggelse eller andre tiltak innenfor hensynssonen.

Fylkeskommunen har i sin uttalelse også påpekt følgende: «Fylkesråden er kritisk til planene om høyhus, og mener at konsekvensene av en slik etablering ikke er godt nok belyst i konsekvensutredningen til saken. Etter fylkesrådens vurdering vil en slik utbygging være svært negativ for opplevelsen av Svolvær kirke synlighet i bylandskapet og i konflikt med kirkens intensjonelle, sentrale og fremtredende plassering som Svolværs høyeste bygning. Etableringen av nye bygg som er høyere enn det som allerede finnes i byen, og da spesielt sentrale deler av Svolvær, vil etter min vurdering svekke de kvalitetene byen har med klar landskapskarakter som en kystby med i hovedsak lave bygg omkranset av bratte fjell. Utbyggingen vil også bryte den viktige siktlinjen fra torget i Svolvær og langs Vestfjordgata til Svolværgeita.»

I byplanen fremgår det at alle tiltak skal plasseres og utformes slik at det oppnås gode arkitektoniske helhetsvirkninger i forhold til omgivelsene. Som fylkesråden skriver vil den planlagte byggehøyden være problematisk, særlig i forhold til den eldre bebyggelsen og gi helt nye og fremmede proporsjoner i området langs Vestfjordgata, og ikke minst i forhold til Svolvær kirke. Høye bygninger på feil sted forstyrrer også helheten og svekker de viktigste siktaksene.

Bygningsstrukturen i Svolvær sentrum består stort sett av kvartaler sammensatt av mange små enkeltbygninger. Kvartalsstørrelsen i sentrum er relativt liten. Kvartalenes størrelse varierer i hovedsak rundt 70 meter, mens i Vestfjordgata er den nede i 40 – 50 meter. I Vestfjordgata er store deler av bebyggelsen eldre bygårder med inntil 3 etasjer. Vesentlig høyere bebyggelse enn dagens bygninger i sentrum vil blant annet kunne gi virkninger i forhold til den bevaringsverdige boligen «Gärtnerhuset» i Vestfjordgata 35.

I forbindelse med byplanprosessen registrerte vi at det var et tilnærmet ensidig fokus på høyder og etasjetall på ny bebyggelse i Svolvær. Å skape en vellykket byplan er mye mer enn det, og innbefatter alt fra viktige siktakser til hvordan skape vakre byrom som folk ønsker å oppholde seg i.

Både Storgata og Vestfjordgata representerer klare siktlinjer, etablert av Sverre Pedersen i den gamle byplanen for Svolvær vedtatt i 1925. En høy bygning oppført helt inntil fortauskanten langs Vestfjordgata vil ikke bare blokkere utsikten mot Svolværgeita, men i tillegg forrykke målestokken i den trange Vestfjordgata. Dette vil være sterkt beklagelig.

Vellykkede byer og tettsteder har kvaliteter som folk kjenner seg igjen i og kan identifisere seg med, noe egenartet og verdifullt. Nybygg i etablerte byområder bør derfor plasseres og utformes slik at det oppnås gode arkitektoniske helhetsvirkninger i forhold til omgivelsene.

Christian Ringnes fjernet den opprinnelige «tørrfiskhatten» på hotellforslaget, men skulle planforslaget bli vedtatt er det fortsatt mulig å realisere et tårnbygg ikke bare på 10, men inntil 15 etasjer presset inn i en trang bysituasjon. Har endringene resultert i et positivt «smykke» i Svolvær, eller blir det fortsatt bare et banalt tilskudd på feil sted?

Svolvær bør ha fantastiske hoteller, men da må de ligge på riktig sted - ikke som en høy koloss i et etablert og tett byområde. Nybygg på inntil15 etasjer i tettbebygde områder i sentrum vil gi helt nye og fremmede proporsjoner.

Christian Ringnes er kjent for sitt store engasjement for kunst og kultur. Med en slik kulturell «ballast» har vi vanskelig å forstå hvorfor han ønsker å sprenge målestokken og svekke sjelen i Svolvær sentrum. Han eier jo også området rundt Vestfjord hotell. Der ligger det svært godt til rette for et hotell som kan bli et positivt landemerke i Svolvær. Hvorfor heller ikke gripe denne