Nordland fylkesting vedtok nettopp, mot Rødts stemmer, en uttalelse med krav om at det må satses på havvind i Nordland. Nordland er landets største fiskerifylke, og fiskerinæringa er allerede under voldsomt press og utsatt for store arealkonflikter.
FNs naturpanel har gjort noen kritiske funn som viser at over 2000 arter er utrydningstruet i Norge. Hovedgrunnen er endret arealbruk. Selv om de synlige naturinngrepene blir mindre til havs enn på land kan det likevel gi store negative virkninger på det marine økosystemet, spre mikroplast i havet og ta fiskefelt fra fiskere.

Vindkraft er i dag subsidiert gjennom grønne sertifikater, avskrivningsordninger og tilskudd fra Enova og betaler nesten ikke skatt. Likevel er ikke vindkraft lønnsomt med dagens prisutvikling. Ifølge Magnus Günther i Statkraft er flytende havvind fem til seks ganger så dyrt som landbasert vindkraft.

På vegne av en rekke potensielle investorer har Menon Economics utarbeidet en rapport som ser på verdipotensialet i en norskbasert industri for flytende havvind. I rapporten foreslår de at havvindparkene skal finansieres over strømregninga til norske forbrukere som innebærer anslagsvis 300 kr mer pr strømregning for ei vanlig norsk husholdning. Om potensialet for framtidige arbeidsplasser sier rapporten at hver arbeidsplass i beste fall bli subsidiert med 8,4 millioner kroner. I verst tenkelige scenario vil det ende opp med å koste 97,5 millioner i subsidier per arbeidsplass.

Norge har et solid kraftoverskudd. Det er ikke mangel på fornybar energi som gjør at vi ikke når klimamålene. Vi har ingen energikrise. Vi har en klima og naturmangfoldskrise, og for å løse den må vi skrote utbyggerkapitalens premiss om at vi kan bygge eller investere oss vekk fra problemene. Det siste vi trenger nå er ei vindkraftutbygging drevet frem av investorer og multinasjonale selskaper hvor vi risikerer å rasere vår viktigste næring som har holdt liv i Nordland i flere tusen år.