I samarbeid med Politiet i Vågan ønsker Vågan kommune å sette et sterkere søkelys på rus og ungdom. Dette er bra, og et initiativ Vågan Venstre ønsker velkommen.

Rusbruk øker både i omfang og brukerne blir yngre. Dette er en bekymring vi skal ta på det største alvor. Vi i Vågan Venstre mener at dette arbeidet må støtte seg til tillitsvekkende aktører og kunnskapsbaserte tiltak.

Politiet i Vågan har i samarbeid med ordføreren denne uka invitert foreldre til å delta på et møte i regi av foreningen Norsk narkotikapolitiforening (NNPF). NNPF er en ideell organisasjon hvor medlemmene jobber blant annet i politiet, men til tross for navnet er dette ikke en organisasjon som representerer politiet. For tiden er denne organisasjonen under granskning av justisministeren, da det har kommet frem at det har vært et samrøre mellom politietaten og foreningen. Det har blitt stilt spørsmål ved troverdigheten til foreningen og påpekt at tilliten til politiet kan være svekket.

Gitt det alvorlige temaet stiller Vågan Venstre seg undrende til at kommunen velger å samarbeide med, og tilby informasjon fra en organisasjon som er under granskning, og som har et politisk budskap som det bør være rom for å drøfte før man støtter seg til den i det rusforebyggende arbeidet i kommunen.

Ordføreren innledet foredraget med å si at dette er et alvorlig tema med utfordringer han ikke har løsninger på. Motivet for NNPF var innledet med et ønske om å nå ut til de voksne rundt barna. Ved å øke kunnskapen om narkotika skal foreldre bli bedre forebyggere. Virkemidlene var til tider sterke og følelsesladde Avslutningsvis ble det holdt en politisk appell mot rusreformen. Og her mener Vågan Venstre det er behov for en nyansering av bildet da dette ble noe ensidig belyst.

Venstre vil med sin rusreform bekjempe at Norge ikke lenger skal være det landet i Europa med flest overdosedødsfall. Dette vil vi gjøre med helsehjelp på en verdig måte, ikke straff. Det er dokumentert at straff ikke løser rusproblemer, men i stedet fører til mer skade. Forskning viser også at straff fører til stigmatisering og at mange ikke tør oppsøke hjelp for sine problemer. Venstres ruspolitikk handler om at vi vil fjerne straff for å innta eller ha små mengder av narkotika, som er ment til eget bruk. Vi vil slutte med straff og stigmatisering som vil skyve rusavhengige ut av fellesskapet. Politikken støttes av alle FN organer, WHO, internasjonal forskning, og erfaringer fra andre land som har klart å få ned overdosedødsfall. Rusreformen betyr ikke at narkotika skal bli lovlig eller at rusbruk ikke skal få konsekvenser. I rusreformen ligger det planer for oppfølging av de som blir tatt med brukerdoser, men hjelpen skal forskyves fra politiet til helsevesenet.

Rusreformen bygger på en tillitsforståelse hvor vi ønsker oss bort fra straff og moralisering som tiltak mot skadelig rusbruk. Denne tilliten må vi også skape i det forebyggende arbeidet. Vågan Venstre mener at det forebyggende arbeidet bør rette seg mot all skadelig rusbruk, også alkohol. Forskning viser at foreldre er de viktigste forebyggerne. Begrepet «foreldrene må på banen» ble sagt på folkemøtet. Det er også brukt i media, og andre sammenhenger hvor politiet har snakket på foreldremøter de siste årene. Vågan Venstre er enige i at foreldre er en særdeles viktig faktor i forebygging av all skadelig rusbruk. Men vi mener det er veldig viktig å få frem at foreldrene allerede gjør en formidabel jobb for barnas oppvekstsvilkår i kommunen. De er på mange slags» baner», fotball-, håndball-, slalåm-, turn-, ungdomsklubb, natteravner osv. Nesten alle tilbud til barn unge er avhengige av at foreldrene stiller opp, og dette er i aller høyeste grad viktig rusforebyggende arbeid. Vågan Venstre tenker at foreldre en ressurs i det rusforebyggende arbeidet, ikke et problem som må løses. Det bør skapes rom for dialog og medvirkning i det kommunale rusforebyggende arbeidet. Vi tror ikke at foreldre blir bedre forebyggere ved å lytte til ekspertenes ensidige monolog. Vi trenger dialog og samarbeid med flere aktører enn politiet. Politiet sitter på viktig kunnskap, men kommunen har også god kompetanse på å drive forebygging og helsefremmende arbeid. De har kompetanse på å snakke med barn og unge og veilede de voksne. Et slikt støttende og samarbeidende arbeid med foreldre kan godt synliggjøres i kommunens planer for forebyggende arbeid. En rask kikk på gjeldende plan konstaterer at verken samarbeid med foreldre eller kommunens barne- og unge befolkning blir nevnt. Her ser vi et forbedringspotensial vi som kommune kan gjøre noe med. Hvordan dette arbeidet i praksis skal se ut må selvfølgelig komme i stand gjennom et samarbeid med de berørte parter, altså foreldre og barn- og unge. Aktuelle samarbeidspartnere kan være FAU og ungdomsrådet.