Dette sier Sametinget om søknaden:

- Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og annet kan vi ikke se at det er fare for at det omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk freda, samiske kulturminner. Sametinget har derfor ingen spesielle merknader til nevnte dispensasjonssøknad. Skulle det likevel under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre spor som tyder på eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget omgående, skriver Sametinget.

De forutsetter også at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.

Bekrefter lovligheten av Krüger-mølla

Klager på vindmølla til Pål, som svarer med å invitere til åpen dag