Hvis vi snakker om samferdsel i Lofoten, har det i de siste årene blitt framstilt som at ny E10 og ny flyplass må knyttes tett sammen ut fra et samfunnsøkonomisk ståsted. Vågan Næringsforening har det siste halvåret stått i bresjen for å få i gang en debatt hvor det diskuteres om dette er riktig eller om det er mer formålstjenlig å se på disse tingene hver for seg.

Statens vegvesen har gitt uttrykk for at de ønsker å komme i gang med utbedring av E10 i Lofoten.

Avinor signaliserer at de ikke har noen konkrete planer mht. ny storflyplass i Lofoten. Det framkommer heller ikke noe av siste NTP som tilsier noe annet. En rekke store flyplassprosjekter i Norge er utsatt på ubestemt tid pga. trangere økonomi hos Avinor. Vi legger til grunn at en ny storflyplass i Lofoten ligger etter disse utsatte prosjektene, og så langt fram i tid at det ikke er rett å knytte vei og flyplass så tett sammen som vi har gjort til nå.

Vågan Næringsforening sitt mandat er å jobbe for best mulig rammevilkår for næringslivet i Vågan. Trygge og stabile veier er slik vi vurderer det den aller viktigste delen av samferdsel for næringsutøvelse i Vågan og resten av Lofoten. Vi har derfor hatt temaet samferdsel oppe i styret ved flere anledninger, samt spurt våre medlemmer om hva de mener er rett vei å gå når det gjelder samferdsel i Lofoten. Vi har også lyttet til sentrale samferdselspolitikere.

Vågan Næringsforening har etter grundige vurderinger kommet fram til at fokuset i betydelig større grad må rettes mot den del av samferdsel som omhandler vei gjennom hele Lofoten. Begrunnelsen for det er følgende:

  • Veisålen på E10 fra Fiskebøl til Å er gammel. Deler av den er fra 60-tallet og er av en slik beskaffenhet at det er behov for utbedring. Økt trafikkvekst og større og tyngre kjøretøyer resulterer i økt belastning på en allerede underdimensjonert veisåle.
  • God infrastruktur og godt veinett står svært sentralt for næringsutøvelse og -utvikling i hele Lofoten. Dårlige veier resulterer i usikkerhet mht. framkommelighet både sommer og vintertid og svekker vår konkurranseevne.
  • Trafikkveksten vi har hatt de siste 10 årene er av et slikt omfang at det alene tilsier et behov for forbedringer mht. økt risiko for ulykker og utrasing av veien. Trafikkveksten i perioden 2013 – 2018 visste en trafikkvekst på mellom 4 og 6 % pr. år. Forventet trafikkvekst framover i tid stipuleres til å være minst like stor om ikke større.
  • Utbedret vei med kjøretid på maks 43 minutter mellom Svolvær og Leknes vil gi oss en betydelig større pendlergevinst for begge stedene enn hva som er tilfelle i dag. Kortere reisetid vil i så måte hjelpe oss i kampen om arbeidskraft.
  • Utbedret vei mellom Svolvær og Leknes vil gi oss kortere reisetid for syketransport til sykehuset på Gravdal, noe som vil gi befolkningen en større trygghet ved sykdom og skade, samt være et argument mht. å bevare et sykehus i Lofoten.
  • Utbedret vei med kortere avstand og kjøretid fra Fiskebøl til Å vil også gi oss som region en miljøgevinst mht. utslipp.
  • Vi som region ønsker å presentere Lofoten fra sin beste side. Det betyr at de som kjører, turister, næringsdrivende og innbyggere i Lofoten, må ha en god opplevelse av å bevege seg langs veien vår. Det er ikke tilfelle i dag.

«Samferdsel handler først og fremst om mennesker – om å ferdes sammen, trygt og effektivt. Vi har alltid hatt behov for å forflytte oss og å frakte gods og varer over kortere eller lengre avstander. Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem er en av de viktigste bærebjelkene i et moderne samfunn, og en viktig forutsetning for verdiskaping og velferd».

Dette er et sitat fra innledningen i Nasjonal transportplan. Ord vi tror de fleste i Lofoten stiller seg bak, uavhengig av kommunetilhørighet, hvilket politisk ståsted en har, bransjetilhørighet eller om en er innbygger eller næringsutøver.

Konsekvensen av en for sterk binding av flyplass og vei vil, slik vi vurderer det, vil medføre at utbedring av E10 vil bli flyttet fram i tid, noe vi mener vi ikke har tid til. Vi tror også at vi vil oppnå vei og eventuelt ny flyplass på et tidligere tidspunkt ved å ha fokus på det som «brenner mest» og som de fleste er enige om er viktigst, nemlig vei, og la ny felles storflyplass komme som en naturlig følge av god infrastruktur når E10 er forbedret i hele Lofoten, og vi har en kjøretid på maks 43 minutter mellom Svolvær og Leknes.