Gå til sidens hovedinnhold

Slik slår det nye samferdselskartet ut for Lofoten

Artikkelen er over 4 år gammel

I dag la fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik, fram forslag til nytt samferdselskart for Nordland.

Tiltakene som direkte berører Lofoten er som følger:

Kutt i hurtigbåttilbudet vinter, økning om sommer

Nex2 endres slik at ruta får Skutvik som liggehavn søndag til torsdag. Fredag går Nex2 til Svolvær som i dag, med retur søndag. Lørdagstilbudet legges ned om vinteren. Holkestad og Kvig legges ned som anløpssted. Nordskot og Skrova (sommer) blir faste anløp.

I en sommerperiode på 5 måneder kjøres det en ekstra avgang i Nex2 Bodø – Svolvær t/r midt på dagen for å styrke tilbudet til Steigen og Hamarøy og gi et attraktivt tilbud til Skrova, Svolvær og resten av Lofoten.

Les hele forslaget her  (pdf) SAMFERDSELSKART.pdf

Svolvær - Skrova

Ny tidligavgang Skrova – Svolvær, sisteavgangen Skrova – Svolvær tas bort, ny liggekai Skrova. Ved å endre liggekai til Skrova kan det gis et tidligere tilbud fra Skrova til Svolvær. Her må det vurderes om kaifasiliteter er gode nok. Det er ønskelig med tidligere avgang fra Skrova for å skape korrespondanse med fly fra Svolvær til Bodø 07:10, også fordi Nex2 (hurtigtbåt)  ikke lenger har tidlig avgang Skrova – Bodø i ny tilbudsstruktur.

Lofotrådet kritisk til kutt

I sine høringsuttalelse til forslaget advarer Vågan kommune og Lofotrådet sterkt mot å kutte hurtigbåtruten i midtuken i vinterhalvåret. Det pekes på at det bruk for båten hele året, både for folk flest og for næringslivet. Om man ikke kan reise med fly, gir de alternative reisemåtene lang reisetid eller behov for overnatting.

"Hurtigbåten har dessuten god kapasitet, noe kortbaneflyene ikke har, og er derfor særdeles viktig for det arbeidet som gjøres for å utvikle helårsturisme i Lofoten blant annet innenfor kurs/konferanse"

Lofotrådet mener fylket først bør se på genrerelle tiltak som kan gi besparelser (nye båter, mindre gods), før man ser på kutt av ruter.

 

Økning på Reinefjorden

Båtruta på Reinefjorden får stadig flere reisende. I ny struktur økes kapasiteten, antall avganger økes om sommeren og avgangstidene endres for å gi bedre busskorrespondanse til og fra Reine. Krav til større fartøy sommer og fartøy med lav- eller nullutslipp med høy standard fra 2021.

Ruta hadde 10 000 passasjerer i 2016. Det forventes 30% trafikkvekst som følge av økt tilbud og generelt økt etterspørsel.

Øksfjorden, ruter kuttes

Kuttes: Svartskar- Kvannkjosen – Holandshamn - Risvær - Store Svolvær

Svartskar, Kvannkjosen og Risvær har få fastboende og lav eller ingen næringsaktivitet. Fylkeskommunen vil gå i dialog med kommunen for å bidra til at kommunen kan organisere nødvendig transport, mat, post, medisiner o.l. Tilbudet vil ikke være fast, men utføres etter behov og vil bli tatt bort dersom det ikke er fastboende på stedene.

For ruta Øksneshavn – Holandshamn – Svolvær vil alternativt tilbud kunne være aktuelt for de vegløse bygdene Svartskar og Kvannkjosen og øya Risvær. De øvrige stedene vil miste det aktuelle tilbudet, men har alternative reisemuligheter med ferje/buss fra Store-Molla, buss fra Holandshamn og ferje for reisende til/fra Skrova.

- Bedre ressursutnyttelse

- Redusert tilbud over Vestfjorden om vinteren og økt tilbud i sommerhalvåret gir en bedre samlet ressursutnyttelse og tilfører ruta økte inntekter, heter det i framlegget fra fylkesråden.

- Den nye tilbudsstrukturen er tilpasset dagens og fremtidens Nordland og har til hensikt å gi befolkning og næringsliv et moderne og attraktivt transporttilbud til sjøs og forutsigbarhet for de neste 20-30 årene. Det nye transporttilbudet skal bidra til vekst og utvikling på Nordlandskysten. Det blir mulig gjennom en målrettet omprioritering av ressursene.

I rapporten heter det videre at  næringslivets behov er prioritert:

- Det nye tilbudet legger til rette for videre vekst innenfor fiskeri- og sjømatnæringen, og skal også bidra til utvikling i reiselivsnæringen og til å dekke transportbehovene for landbruket og annen viktig næringsvirksomhet på Nordlandskysten. Det skjer samtidig som lovpålagt skoleskyss og behovene for arbeidspendling og regionale reiser ivaretas på en god måte.

Utredningen har vært på høring, og fristen ble forlenget fra 1. juli til 15. august. 77 høringsinnspill er kommet inn.

Fylket skrier at det er stor usikkerhet knyttet til kalkylene.

-  Dagens prisnivå er lagt til grunn, og for mindre tiltak som kan gjennomføres på kort eller mellomlang sikt er også reguleringsbestemmelsene i dagens kontrakt benyttet for å beregne effekter. Den største usikkerheten er anbudskonkurransene, skriver fylket.

Kommentarer til denne saken