Fylkespolitiker Allan Ellingsen (Frp) mener Lofotrådet framstår som «tannløs» i høringsuttalelsen til Nasjonal Transportplan. Konkret peker han på at regionen ikke kan enes om en eventuell storflyplass på Gimsøy.

Les også: Allan Ellingsen slakter Lofotrådets innspill til nasjonal veiplan

Under samferdselskonferansen i Svolvær i forrige uke, trakk Ellingsen fram tunnel under Hadselfjorden som det beste regionale utviklingsprosjektet for Lofoten og Vesterålen. Det er et tiltak som Lofoten ser ulikt på.

Ellingsen trakk også fram Lofotrådets innspill til fiskerihavner i Lofoten som bør prioriteres i NTP. Regionrådet anbefaler alle som er spilt inn fra kommunene. Ifølge Ellingsen vitner dette om vegring mot å prioritere. Å samle seg om færre prosjekt regionalt, vil styrke mulighetene til å nå fram, mener han.

Lp har på lederplass manet Lofotrådet til å ta en mer aktiv rolle for å få Veipakke Lofoten med så tidlig som mulig i NTP 2018–2029. Det er et råd vi håper ordførerne følger. Veipakken er et regionalt prosjekt som alle seks kommunene står samlet bak. Det er et viktig regionalt utviklingsprosjekt, og en veiutbedring som ruster Lofoten for framtiden.

Ellingsens kritikk reflekterer imidlertid lite ved utfordringene til regionråd. Regionrådene er et paradoks. De har ingen formell status i styringssystemet. Likevel er det regionrådene som blir part i større utviklingsprosjekt som omfatter flere kommuner. Vedtak i Lofotrådet fattes av ordførerne. For å unngå havari må vedtak være enstemmig for å være gyldige.

Det skaper selvsagt utfordringer, og gjør at viktige, men kontroversielle, saker ikke kommer på dagsorden. Ordførerne er bundet av egen kommune. Å gjøre prioriteringer på egen hånd er ikke en del av mandatet. Øvrig involvering fra hver kommune er at varaordfører og en representant fra opposisjonen har møte- og talerett.

Naturlig nok er det det også ulike interesser i hver region. Eksempelvis om Hadselfjordtunnelen som Samferdselsdepartementet nå vil ha utredet. I Øst-Lofoten trekkes fram at tunnelen knytter to regioner med til sammen 55.000 innbyggere tettere sammen. Lenger vest oppleves tunnel som en trussel mot blant annet Lofotens lokalsykehus på Gravdal.

Regionrådenes stadig mer aktive rolle som høringspart krever etter vårt syn en sterkere forankring i medlemskommunene. Lofotrådet må i langt større grad enn i dag bli tema for orientering og debatt når formannskap og kommunestyrer møtes. Lofot-kommunene bruker vel en million kroner samlet på driften av Lofotrådet. Det er politikerne i de seks kommunene som bestemmer hvor aktiv rolle Lofotrådet skal spille, og hvor mye det skal brukes.

En måte å skape mer kontakt kan være at formannskapene i Lofoten møtes.

Les også: – Ny E10 Fiskebøl - Å er det viktigste

Les også: - Mye godt i vente på denne strekninga