Transport er en forutsetning for at folk kan bo i bygder og fiskevær langs kysten og delta i aktivt og variert samfunnsliv. Fokus den siste tida har vært på høye billettpriser og manglende tilbud på busser og hurtigbåter. SV mener at satsing på miljøvennlige busser og rutebåter må utvikles videre, og bidra til bosetting og klimasatsing i tråd med vedtatte politiske mål.

Lofoten står foran en stor satsing kommunikasjonssektoren, med innkorting av E10 og ny flyplass på Leknes. Rassikring og trafikksikring med gang/sykkelveg er også nødvendig for å skape distriktsutvikling. Problemet med økende antall leiebiler i Lofoten må løses, slik at vegen blir trygg og effektiv for lokalbefolkning og næringstrafikk. Ansvar må pålegges leiebilforma
og andre som tjener på bilturismen.

Det viktigste for at folk skal kunne bo utafor tettstedene er et godt kollektivtilbud. Nordland fylkeskommune sin satsing på expressbusser på E10 fra Lofoten til Harstad og Narvik må utvikles videre. SV foreslår en utvidet satsing med skyttelbusser fra E10 og ut til bygder og fiskevær der hvor folk bor. Da vil de fleste familier klare seg med en bil, og komme seg til jobb og aktiviteter på fritida. Noen vil også kunne bo i bygda uten å ha egen bil, og flere turister vil kunne besøke Lofoten uten å kjøre bil på trange lofotveger.

Lønnsomheten i ei slik satsing vil komme som følge av økt passasjerbelegg når folk kan bruke kollektiv transport. Redusert biltrafikk vil øke trafikksikkerheten, samtidig som offentlige vegkostnader og private bilkostnader reduseres.

Kombinasjon av buss, båtruter og tilrettelegging for sykkel vil også gi stor miljøgevinst med reduserte klimautslipp. Dette vil gi Lofoten styrket attraktivitet og grønn konkurransekraft - De grønne øyene.