Senterpartiets politiske prosjekt er å skape et samfunn med små forskjeller, både geografisk og sosialt. Tilbudene i velferdsstaten skal ikke være forbehold de få. Alle har en selvfølgelig rett til gode helsetjenester, et tilstedeværende politi, sykehjem, barnehager, høyere utdanning og offentlige kontorer nært der de bor. Senterpartiet vil ta et oppgjør med sentraliseringa.

Senterpartiets hovedfokus i valgkampen har vært gode tjenester nær folk og trygghet for folk i hele Norge.

Senterpartiet vil føre en politikk som gjør at folk på fritt grunnlag kan velge hvor de vil bo, enten det er i tettsteder, småbyer, bygder eller storbyer.

Offentlige tjenester må tilbys nær folk og utvikles på folks premisser. Alle de viktigste tjenestene skal være tilgjengelig der folk bor. Barnehager, skoler, eldreomsorg og sykehjem er en forutsetning for at lokalmiljø skal kunne utvikle seg og for at folk skal kunne bosette seg der.

Vi vil bidra til å legge til rette for boligbygging og næringsutvikling i distriktene.

Senterpartiet jobber for å beholde nærskolene. Vi mener at skolen er en vesentlig del av ethvert lokalsamfunn, med betydning utover det rent pedagogiske. Elevtallene kan variere noe over tid, men for oss er det viktig å ikke ta ned tilbud i distriktene, men i stedet beholde dem og samtidig stimulere til økt bosetting og utvikling.

For å ivareta nærskolene vil Senterpartiet foreslå at det bevilges kr 500 000 ekstra årlig til hver enkelt skole. Samtidig vil vi styrke kommuneøkonomien generelt, slik at kommunene har råd til å beholde en desentralisert skolestruktur der befolkningen ønsker det. Senterpartiet vil også at lærerutdanningen tilpasses distriktsskolenes behov for lærere som kan undervise i flere fag og i aldersblandede elevgrupper.

Senterpartiet mener at elever i videregående opplæring skal ha mulighet for å få denne opplæringen på sin nærmeste videregående skole. Senterpartiet vil også ta i bruk ny teknologi og fjernundervisning for å kunne tilby elevene størst mulig bredde og valg av fag også ved de mindre skolene.

Norges største og viktigste ressurs er befolkningens kompetanse og arbeidskraft. Kompetanseutvikling har stor verdi for den enkelte og er en nødvendighet i et arbeidsliv med stadig høyere endringstakt. Det er derfor behov for flere studiesteder og desentraliserte utdanninger. Senterpartiet vil at flere kan få kompetanseheving gjennom fjerndistribusjon av høyere utdanning og andre fleksible utdanninger, blant annet samlingsbaserte tilbud og distribusjon via studiesentre.

Senterpartiet kjemper for at alle i Norge skal være trygge, uavhengig av hvor de bor. Derfor vil vi ha et tilstedeværende politi, og vi vil sikre et godt sykehustilbud og styrket ambulanseberedskap over hele landet.

En av statens kjerneoppgaver er å holde innbyggerne trygge og ha gode planer når krise rammer. Da kan det ikke ta flere timer for politiet å rykke ut til farlige situasjoner hvor folks liv står på spill. Det hjelper ikke innbyggerne i distriktene at det er blitt flere byråkrater i politidirektoratet når antallet betjenter ute på patrulje ikke er økt. Det er heller ikke forsvarlig at deltidsansatte brannfolk skal måtte håndtere politioppdrag fordi politiet ikke har tilstrekkelige ressurser tilgjengelig eller befinner seg for langt unna.

Senterpartiet vil sikre et mer tilstedeværende nærpoliti ved å styrke bemanningen ved eksisterende politistasjoner og opprette flere politistasjoner og politiposter gjennom en opptrappingsplan. Vi vil prioritere operative politifolk og sikre at responstidsmålene nås i hele landet.

Senterpartiet vil sikre lokalsykehusene i hele Norge og styrke ambulanseberedskap slik at ambulansene når responstidsmålene i alle kommunene. Pasienter skal få rask, trygg og god hjelp når de trenger det. Viktige helsetilbud skal utvikles, ikke legges ned.