Ungdommen er lei av at voksne politikere vil satse på dem «fordi de er viktige for framtida» - de vil bli satset på fordi de er viktige i nåtida! Senterpartiet i Nordland brenner for ungdomsmedvirkning, og har bidratt sterkt til at ungdom og unge voksne blir sett og hørt på en enda bedre måte. Dette vil vi fortsette med, og vi vil at dette skal skje både lokalt i kommunene, på fylket og ikke minst nasjonalt.

Det er nå lovfestet at alle kommuner og fylkeskommuner skal ha medvirkningsråd for unge, for eldre, og for personer med funksjonsnedsettelse. I fylkeskommunen har vi også et medvirkningsråd for lærlinger. Det er viktig at alle medvirkningsrådene får nok ressurser, at de blir kjent med sine roller, og at kommunestyrer, fylkesting og administrasjon ser viktigheten av velfungerende medvirkningsråd. Hele poenget er at uttalelser fra rådene skal ha mulighet til å påvirke utfallet av saker som behandles – det står i forskriften til loven. Tidlig dialog løser mange problemer, og gir ofte de beste løsningene.

Siden 2010 har det vært jobbet for å få på plass et nasjonalt ungdomsråd. Første forsøk strandet etter et par år, det gjorde også forsøk nummer to. Etter at arbeidet ble gjenopptatt i 2021, er vi nå i ferd med å lykkes. De fylkeskommunale ungdomsrådene fra hele landet har fått utarbeidet en fyldig rapport, som beskriver behovet for et nasjonalt ungdomsråd, og hvordan det kan fungere.

Noen mener at det ikke er nødvendig med et nasjonalt ungdomsråd, siden det kan settes ned et ungdomspanel som får mene noe om konkrete saker. Poenget med et ungdomsråd er tvert imot at det skal få mene noe om alle saker som berører ungdom, ikke bare enkeltsaker som en til enhver tid sittende regjering velger ut. Unge under 18 år er ikke valgbare, men de har en rett gjennom FNs barnekonvensjon på å bli hørt. Denne retten må også gjelde nasjonalt, ikke bare i kommuner og fylker.

Etter initiativ fra Nordland Senterungdom ble det vedtatt en resolusjon på Senterungdommens landsmøte i 2021 om at Norge trenger et nasjonalt ungdomsråd, og et enstemmig fylkesting i Nordland vedtok en tilsvarende uttalelse like etterpå. Alle fylkesungdomsrådene i landet kjemper selvsagt for dette, nå er det på tide at alle sentrale politikere støtter opp om denne saken.

To av Senterpartiets fylkestingskandidater, Anette Åbodsvik Bang og Kari Anne B. Andreassen, var nylig i møte med barne- og familieminister Kjersti Toppe, for å løfte viktigheten av å få fart på prosessen med å etablere et nasjonalt ungdomsråd. Statsråden er positiv til saken, og skryter av den gode jobben som er gjort av alle de fylkeskommunale ungdomsrådene og arbeidsgruppa de har dannet. Vi har forventninger om at det kommer en utredning fra departementet, som legger grunnlaget for etableringen av et nasjonalt ungdomsråd også i Norge – slik de har i Danmark, Sverige og Finland.

Vi skal gjøre det vi kan for å sikre god medvirkning for alle, både unge, eldre og personer med funksjonsnedsettelse, slik lovverket sier. Vi håper flere engasjerer seg for dette, fordi vi må ha lokalsamfunn som ser alle. Og vi skal fortsatt jobbe for å få på plass nasjonalt ungdomsråd, denne gangen skal de unge bli hørt, og lykkes!