Gå til sidens hovedinnhold

Skoleorganisering i Vestvågøy kommune

Saken om skoleorganisering er en stor, kompleks og viktig sak som må behandles med respekt og grundighet.  

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Denne saken kom først på agendaen, via et benkeforslag, under behandling av ny paviljong på Ballstad skole, våren 2019. Siden da har politikerne vedtatt å kjøpe en ekstern rapport som ble mottatt på senhøsten 2020. Norconsult har orientert kommunestyret om rapporten, og rådmannen ved kommunalsjef for utdanning har senere lagt fram et nytt alternativ fem.

Vestvågøy Høyre ønsker en god og grundig politisk behandling av denne saken, og vi mener at grunnlaget for å ta en beslutning i februar er for tynn.

I etterkant av fremleggelsen av rapporten har det blitt stilt en rekke spørsmål av FAU-ene, utdanningsforbundet, fra politikere og folk flest. Covid-19 har vanskeliggjort møter og samvær for nærmere å diskutere de ulike aspektene av denne saken.

Vi mener derfor at det må settes ned en skolekomite, tverrpolitisk valgt, som går dypere inn i rapporten, og i de viktigste problemstillingene som er reist. En rapport fra komiteen bør så legges fram som en orientering til kommunestyret, med en tilhørende debatt. Endelige vedtak bør tas i det påfølgende kommunestyremøte. Forslag til mandat og sammensetning vil vi komme tilbake til, og vi vil også gå i dialog med de andre partiene om dette i forkant av februar-møtet i kommunestyret.

Skolen er i kontinuerlig endring. Nye fag, nye undervisningsformer, nye kunnskapsmål mv. blir stadig innført. Dette krever at også organisering av undervisningen, undervisningslokaler og hjelpemidler (ikke minst IKT/tekniske løsninger) tilpasses dagens og morgendagens behov.


Rekruttering av gode lærere er og vil bli en økende utfordring for hele Vestvågøy. Lærerutdanningen er under omlegging til masterutdanning, med kompetanse til undervisning kun på ulike trinn i grunnskolen. Det stilles også strengere krav til faglig fordypning for undervisning i ungdomsskolen. Dette krever i seg selv en grundig debatt og gjennomgang av hvordan grunnskolen i Vestvågøy skal møte disse nye kravene, sikre rekruttering, og ikke minst sikre en best mulig og like god undervisning til alle elever, uavhengig av hvilken skole de går på. Ikke bare et likeverdig skoletilbud internt i Vestvågøy, men også et best mulig skoletilbud for våre elever, sammenlignet med hvilken som helst annen kommune.


Endring i bosettingsmønster og befolkningssammensetning internt i Vestvågøy medfører endrede behov for skole- og undervisningslokaler. Dette må vurderes og tilpasses. Noen skoler har ledige lokaler, mens andre skoler er kjennetegnet av trangboddhet og mangler egnede lokaler både for elever og ansatte.

Vestvågøy kommune har nå brukt millionbeløp til utredning av fremtidig skolestruktur. Her er det mye bakgrunnsinformasjon, statistikk og prognoser som ikke bare bør legges bort, men brukes aktivt i et videre politisk arbeid for en stadig bedre undervisning og grunnskole i Vestvågøy.


For Høyre er kvalitet i undervisning og opplæring overordnet, slik at elevene i alle fag og på alle års trinn når skolens kunnskapsmål, uavhengig av skole.


Kommuneøkonomien er under press, uavhengig av hvilken regjering vi har i landet. Dette krever også at Vestvågøy kommune vurderer ressursbruken, både i skolene og i andre deler av sin virksomhet, for om mulig å frigjøre økonomiske midler til styrking av prioriterte tiltak, i skolen og ellers i kommunens tjenesteproduksjon.

Det er også svært viktig for Høyre at tettstedene i Vestvågøy fremstår som robuste sentra i de ulike kommunedelene. I så måte må verdien av nærskolen, og dens betydning for bosetting, trivsel og tilflytting i lokalsamfunnene vurderes. Dette er noe som ikke har et stort fokus i Norconcults rapport, og som derfor er desto viktigere å få frem i den gode prosessen Høyre ønsker.

Dette er litt av bakgrunnen for at Vestvågøy Høyre nå foreslår nedsatt en tverrpolitisk skolekomite som arbeider videre med disse viktige skolespørsmålene.

Kommentarer til denne saken